Turkce Kitaplar

Turkce kitaplar
  • Grid List
Ulu Çınarın Gölge...
$8.50 $1.99
Bu kitap, kendinden önceki Türk devletlerinin tecrübelerini İslam'ın muhteşem mirası ile mezcederek dünya tarihinin en özgün devletlerinden birini kuran Osmanlı...
Add to cart
Sohbet Tad?nda Tarih
$0.99
"Kim demi? tarih keyifli de?ildir diye!""Tarihin güzellikleri ayr?nt?lar?ndad?r." gerçe?inden hareketle "Sohbet Tad?nda Tarih", okuyucular? bir sohbet havas? içinde tarihin ana...
Add to cart
Şiirlerde Yaşayan...
$0.99
Nice şanlı ve kanlı mücadelelerden sonra sahip olduğumuz bu aziz toprağın değerini kalıcılaştıran şairlerimiz ki tarihimizi ve kültürümüzü gergef gergef...
Add to cart
Destans? Hüzün
$0.99
Tarih, maddi ve manevi deserler birikimidir. Geçmisin tahlili, bir milletin güzel ve bereketli gelecesinin müjdelerini fisildar.
Add to cart
Tarih ?uuruna Do?...
$0.99
Osmanl? ?mparatorlu?u bugün dünya tarihinde son ke?fedilen k?tad?r.
Add to cart
Ramazan Medeniyeti
$0.99
K?talar ve okyanuslara uzanan co?rafyalar?n renklerinin as?rlar süren zaman dilimi içinde ciddi bir emekle harmanlanmas?yla olu?an köklü bir imparatorluk gelene?ine...
Add to cart
Siyasi Tarih (191...
Sold Out
Siyasi Tarih´in ikinci cildi, 20. yüzy?l tarihini, gerek geçmi?in gerekse günümüzün sorunlar?n? de?erlendirebilmemizi sa?layacak derli toplu bir çerçeve içinde okura...
Çalışanlar Kitabı
$19.95
Emek insan yaşamının en temel öğelerinden biri ; birçoğumuz için zorunluluk, pek çok insan için bir tatmin kaynağı ve tarih...
Add to cart
İttihat ve Terakki
$14.95
İttihatçılık ve İttihatçılar, Osmanlı Devleti’nin son döneminde olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin de düşünce dünyasına damgasını vurmuştur. Modernizm, Batılılaşma ve milliyetçilik...
Add to cart
Islam Tarihi (by ...
$33.76 $19.95
Bu İslâm Tarihi, tarihî vak'aların kronolojik bir sırayla anlatılmasından ibaret kuru bir tarih kitabı değildir. Tahlilî ve tenkidî bir tarihtir....
Add to cart
Hayatım İbret Ayn...
$12.95
İlim-irfanıyla, yaşayışıyla İsmiyle müsemma denilebilecek bir zat Ahmet Muhtar Büyükçınar. Onun hayatı ve hatıralarının, kendi ifadeleriyle dile getirildiği Hayatım İbret...
Add to cart
Batılı Seyyahlara...
$14.95
Bu kitapta, 16. ve 17. yüzyıllarda İstanbul nüfusu içinde önemli bir yekûn teşkil eden Rum, Ermeni, Yahudi gibi gayrimüslimler seyyahların...
Add to cart
Osmanlı'nın Gayri...
$9.95
Fatih Sultan Mehmed'in, İstanbul'u fethinden sonra "Millet Sistemi" adıyla teşkilatlandırdığı Osmanlı gayrimüslimleri 1839 Tanzimat Fermanı'na kadar birçok alanda Müslümanlardan ayrıldılar....
Add to cart
Osmanlı Sarayında...
$29.95
Klasik dönemde bir padişahın gündelik hayatı yanında bütünüyle Topkapı Sarayı'nda yaşanan hayatı anlatan en önemli eserlerin başında Hâfız Hızır İlyas...
Add to cart
İstanbul - Kürese...
$12.95
Dünyanın en eski ve en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul bağlamında küreselleşme sürecinin etkileri inceleniyor bu kitapta. Doğu ile Batı...
Add to cart