Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İslam Felsefesi Tarihi Cilt 2 İbni Rüşd'un Olümünden Günümüze

$1295 $1495

We have run out of stock for this item.


Bu kitap, 1903-1978 yılları arasında yaşamış ünlü Fransız Doğu bilimcisi, daha özel olarak İran çalışmaları (İranoloji) uzmanı Henry Çorbin'in İslam Felsefesi Tarihi adlı ünlü eserinin İbni Rüşd'un Ölümünden Günümüze Kadar alt başlığını taşıyan ikinci ve son cildinin dilimize çevirisidir. Çorbin'in bu eserinin ilk cildini Prof. Dr. Hüseyin Hatemi'nin çevirisi ve bu çeviriye eklediği sunuş ve notlarıyla daha önce İslam Felsefesi Tarihi, Başlangıçtan İbni Rüşd'un Ölümüne Kadar (1198) başlığıyla yayımlamıştık. Bu ikinci ciltte Çorbin, İslam felsefesinin İbni Rüşd'un ölümünden günümüze kadar uzanan yaklaşık sekiz yüz yıllık daha uzun dönemini, bu döneme hakim olduğu düşündüğü belli başlı üç düşünce kanalı, Sünni Düşünce, Tasavvuf Metafiziği ve Şii Düşüncesi kanalları çerçevesinde inceliyor ve bu üç düşünce kanalına veya felsefe hareketine mensup aşağı yukarı kırk beş Müslüman düşünür, filozof, kelamcı veya mutasavvıf, bunların hayatları ve eserleri, sistemleri hakkında bilgi ve açıklamalarla birlikte bazı değerlendirmeler yapıyor. Çorbin'in eserinin bu cildini dilimize çeviren Ortaçağ İslam felsefesi konusunda yaptığı önemli çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Ahmet Arslan, çevirinin başına eklediği geniş önsözünde Çorbin'in hayatı, eserleri ve felsefi kişiliği hakkında bilgiler vermekte, yazarın İslam Felsefesi Tarihi'ni yönlendiren felsefeye, İslam'a, İslam felsefesine ilişkin bazı iddia ve tezlerini tartışmakta, ayrıca eserde karşımıza çıkan bazı önemli dinsel, felsefi kavramlar, akımlar, kişiler konusunda kaleme aldığı aydınlatıcı dipnotlarla kitabı zenginleştirmektedir.

Author: Henry Corbin
Publisher: iletisim Yayinlari

ISBN 9789754708462
Dimensions: 0