Zaman Zaman İçinde

Zaman Zaman İçinde

$14.95
"Masal her çe?it insan?n ‘örnek edilmeye de?eni’ ile ‘kaç?n?lmas?, ?errinden korunulmas? gerekeni’ni dinleyicinin kar??s?na ç?karacakt?r. Boy ölçü?en iki z?t güçten olumlunun, sonunda üstünlü?ü almas? masal?n kanunundand?r; çünkü masal iyimserdir. Kusurlar? büyütmemek, cezalar üzerinde fazla durmamak, ürpertici ayr?nt?lardan kaç?nmak, kötüleri korkunç olmaktan çok gülünç göstermek … gibi yollarla bizim masallar?m?zda bu iyimserlik ve ho?görürlük daha da çok belirtilmi?tir."

Pertev Naili Boratav 1928’de ba?lad??? masal derlemelerinin say?s?n? zamanla üç bine ula?t?rm??; bu derlemeleri inceleyerek 378 tür alt?nda s?n?flad??? masal katalo?unu ise 1953’te yay?mlam??t?r. Bu incelemenin bilim dünyas?nda gördü?ü ilgi üzerine 1955’te Frans?zca olarak haz?rlad??? Türk masallar? seçkisi; ard?ndan da her türden bir masal yay?mlama rüyas?n?n gerçekle?tirilmesinde ikinci bir ad?m olarak Zaman Zaman ?çinde yay?›mlanm??t?r.

Bu derleme, masallar?n bütün canl?l???yla ya?ad??? bir dönemde Pertev Naili Boratav’?n “masal atalar?”ndan derledi?i, sözlü gelene?in en güzel örneklerinden yirmi bir tekerleme ve yirmi iki masala yer veren kapsaml? bir eserdir. Boratav’?n masal ve tekerlemelerin özelliklerini ayr?nt?l? olarak inceledi?i bir önsözün yan? s?ra sözlü kaynaklar?n listelerine de yer verdi?i Zaman Zaman ?çinde, akademik çal??malar için zengin bir ba?vuru kayna?? olma özelli?i de ta??maktad?r.
Title Zaman Zaman İçinde
Author Pertev Naili Boratav
Publisher Imge Kitabevi
SKU BSR-0124
ISBN 9789755334905
"Masal her çe?it insan?n ‘örnek edilmeye de?eni’ ile ‘kaç?n?lmas?, ?errinden korunulmas? gerekeni’ni dinleyicinin kar??s?na ç?karacakt?r. Boy ölçü?en iki z?t güçten olumlunun, sonunda üstünlü?ü almas? masal?n kanunundand?r; çünkü masal iyimserdir. Kusurlar? büyütmemek, cezalar üzerinde fazla durmamak, ürpertici ayr?nt?lardan kaç?nmak, kötüleri korkunç olmaktan çok gülünç göstermek … gibi yollarla bizim masallar?m?zda bu iyimserlik ve ho?görürlük daha da çok belirtilmi?tir."

Pertev Naili Boratav 1928’de ba?lad??? masal derlemelerinin say?s?n? zamanla üç bine ula?t?rm??; bu derlemeleri inceleyerek 378 tür alt?nda s?n?flad??? masal katalo?unu ise 1953’te yay?mlam??t?r. Bu incelemenin bilim dünyas?nda gördü?ü ilgi üzerine 1955’te Frans?zca olarak haz?rlad??? Türk masallar? seçkisi; ard?ndan da her türden bir masal yay?mlama rüyas?n?n gerçekle?tirilmesinde ikinci bir ad?m olarak Zaman Zaman ?çinde yay?›mlanm??t?r.

Bu derleme, masallar?n bütün canl?l???yla ya?ad??? bir dönemde Pertev Naili Boratav’?n “masal atalar?”ndan derledi?i, sözlü gelene?in en güzel örneklerinden yirmi bir tekerleme ve yirmi iki masala yer veren kapsaml? bir eserdir. Boratav’?n masal ve tekerlemelerin özelliklerini ayr?nt?l? olarak inceledi?i bir önsözün yan? s?ra sözlü kaynaklar?n listelerine de yer verdi?i Zaman Zaman ?çinde, akademik çal??malar için zengin bir ba?vuru kayna?? olma özelli?i de ta??maktad?r.

Deal of the Day