Zor Kişilikler'le Yaşamak

Save

Desen Kitapevi

$ 16.95 
SKU: ANT-DSN-0133
ISBN: 9789754707786
Francois Lelord, Christophe Andre / Iletisim Yayinlari

Share:

Onlar her yerde olabilirler. Bazen i? hayat?m?zda kar??m?za ç?karlar, hatta ´patron´umuz olup hayat?m?z? karart?rlar; bazen en yak?n dostumuz ya da kom?umuz olurlar, can?m?z? s?karlar; bazense... -i?te bu hayli vahim bir durum olabilir!- hayat? payla?t???m?z ki?i, yani e?imiz olurlar. Ülkelerinin öndegelen psikiyatr ve psikoterapi uzmanlar?ndan ikisi olan François Lelord ve Christophe André, i? ya da özel dünyalar?nda ya?ad?klar? sorunlar nedeniyle kendilerine ba?vuran hastalar?n büyük bir ço?unlu?unda -biraz da hayretle- ayn? durumu gözlemlediler: Bu ki?ilerin problemleri, hayatlar?n?n oras?nda ya da buras?nda yer alan -bir ya da daha fazla say?da olabilirler- ´ba?ka ki?iler´de odaklan?yordu. Yazarlara göre bu ´ba?ka ki?iler´, birer Zor Ki?iliklerdi. Bunlar çe?itli tipler de olabilirdi: Kayg?l? ya da paranoyak, histriyonik ya da saplant?l?, narsist ya da ?izoid, depresif ya da pasif-agresif, ba??ml? ya da sak?n?ml?... Yazarlar, yüzlerce örne?e dayanarak s?n?fland?rd?klar? zor ki?iliklerin ruhsal durumlar?n?, dü?ünce mekanizmalar?n? ve davran?? kal?plar?n? bilimsel, ama herkesin anlayaca?? kolay bir dille göz önüne seriyorlar. Kitapta yer alan, zor ki?iliklerin protipi say?labilecek siyaset, sinema ve edebiyat dünyas?ndan popüler örnekler, evimizde, i?yerimizde, yak?n ya da uzak çevremizde kar??m?za ç?kabilecek bu insanlar? tan?mam?z? daha da kolayla?t?r?yor.Bu kitab?n -zor ki?ilikleri tan?tmas?n?n yan?nda- belki de en önemli faydas? ve de katk?s?, onlarla birlikte ya?aman?n yollar?n? göstermesi. Her gün kar??la?t???m?z, belki günümüzün bir bölümünü, belki de hayat?m?z?n tümünü birlikte geçirdi?imiz zor ki?ilikleri anlamak, idare etmek hatta benimsemek için yap?lmas? gerekenler zaman zaman mizahi s?n?rlar? zorlayan e?lenceli bir üslûpla anlat?l?yor. Zor Ki?iliklerle Ya?amak, bir solukta okuyup bitirece?iniz, hem onlar? hem de kendinizi tan?yarak birlikte ve mutlu ya?aman?n s?rlar?n? ke?fedebilece?iniz bir kitap.

Our brands