Zor Bir Ailede Büyümek Geçmişi Onarmanın ve Hayatı Geri Kazanmanın Yolları

Save

Desen Kitapevi

$ 15.95 
SKU: ANT-DSN-0132
ISBN: 9789750509803
Susan Forward / Iletisim Yayinlari

Share:

Her birimiz küçükken anne-babalar?m?z?n içimize ekti?i zihinsel ve duygusal tohumlarla büyüyoruz. Kimi ailelerde bu tohumlar sevgi, sayg?, ba??ms?zl?k, kayna?? olurken, ne yaz?k ki bir çok ailede tohumlar?n aras?nda korku, yapt?r?m ve suçluluk duygular? da bulunuyor. Bu tohumlar biz büyüdükçe filizleniyor ve yeti?kinlik hayat?m?zda duygular?m?z?, davran??lar?m?z?, dolay?s?yla ba?kalar?yla kurdu?umuz ili?kileri etkiliyor. Kitap, küçükken anne-babalar? taraf?ndan fiziksel, duygusal ya da cinsel tacize maruz birak?la, korku ve suçluluk duygular?yla büyütülen ya da bak?mlar? sa?lanmayan yeti?kinlere, hayatlar?n? yeniden kazanman?n kap?lar?n? aral?yor.

Çocukken anne veya baban?zdan korkar m?yd?n?z? Anne eya baban?za kar?? öfkenizi ifade etmekten çekinir misiniz? Anne ve baban?zla fikir ayr?l???nda olmak sizi endi?elendirir mi? Anne-baban?z size hala çocuk muamelesi yap?yorlar m?? Birine çok yak?n oldu?unuzda can?n?z? yakaca??n? veya sizi terk edece?ini dü?ünür müsünüz? Bu ve benzeri sorulara olumlu yan?t veren yeti?kinler, kitapta anlat?lan vakalar sayesinde onlara ac? veren duygular?yla yüzle?ecek ve önerilen çözüm yollar?yla hayatlar?n? bu duygular?n olumsuz etkisinden ar?nd?r?p hasar gören özsayg? ve özgüvenlerini yeniden kazanacaklar.

Dünyaca ünlü bir terapist olan Susan Forward'?n Craig Buck ile birlikte y?llarca süren deneyimlerine dayanarak haz?rlad??? Zor Bir Ailede Büyümek, günlük hayatlar?, anne-babalar?n?n geçmi?te sergiledikleri y?k?c? davran??lar?n etkisinde, hatta kontrolü alt?nda olan yeti?kin çocuklara yard?m etmeyi amaçlam??t?r.

Our brands