Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Zehir Yalanlar

$895 $1095

We have run out of stock for this item.


"Daha h?zl?!" dedim soluk solu?a. "O vah?i hayvan? üzerimize salarsa i?imiz bitmi? demektir!" Sonra da dü?ündüm: Bunu yapmaz herhalde. O kadar da deli de?ildir. O kadar deli olamaz! Ama yine de biliyordum ki insanlar nöbetçi köpekler taraf?ndan daha önce ?s?r?lm??lard?. Üstelik de bizim gibi izinsiz olarak bir yere girmeye çal??mad?klar? halde."

Yaz tatili... Pelle ile Prof güneydeki masmavi, par?l par?l fiyordun k?y?s?nda; ama bu zehirli bir deniz. Bölgede kimyasal madde üreten iki fabrika bulundu?una göre bu zehri denize döken acaba kim olabilir? ?ki kafadar cennet gibi sahil kentine ad?mlar?n? atar atmaz kendilerini çevrecilerin bir gösterisinin ortas?nda bulurlar. Sakin, hatta biraz s?k?c? bir tatil geçireceklerini san?rlarken gittikleri yerde en az kendileri kadar merakl? ve giri?ken bir k?zla kar??la??rlar. Zehirli at?klardan kimin sorumlu oldu?unu bulmaya çal???rlarken yüzle?tikleri tehlikelerin yan? s?ra bu kez de Pelle en iyi bir k?zla payla?man?n ne demek oldu?unu ö?renecektir.

Author: Ingvar AmbjOrnsen
Publisher: Can Cocuk Yayinlari

ISBN 9789750705915
Dimensions: 0