Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Yirmiüçüncü Soz (Cep Boy)

$299

We have run out of stock for this item.


?nsan, kâinat?n ekser envâ?na muhtaç ve alâkadard?r. ?htiyacât?, âlemin her taraf?na da??lm??; arzular? ebede kadar uzanm??. Bir çiçe?i istedi?i gibi, koca bir bahar? da ister. Bir bahçeyi arzu etti?i gibi, ebedî cenneti de arzu eder. Bir dostunu görmeye mü?tak oldu?u gibi, Cemîl-i Zülcelâl’i de görmeye mü?takt?r. Ba?ka bir menzilde duran bir sevdi?ini ziyaret etmek için o menzilin kap?s?n? açmaya muhtaç oldu?u gibi; berzaha göçmü? yüzde doksan dokuz ahbab?n? ziyaret etmek ve firâk-? ebedîden kurtulmak için koca dünyan?n kap?s?n? kapayacak ve bir mah?er-i acâip olan âhiret kap?s?n? açacak, dünyay? kald?r?p âhireti yerine kuracak ve koyacak bir Kadîr-i Mutlak’?n dergâh?na ilticaya muhtaçt?r.Author: Bediuzzaman Said Nursi
Publisher: Sahdamar Yayinlari

ISBN 9789757402596
Dimensions: 0