Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Yerli Yersiz Cümleler

$1195

Bu kitap önce “Yersiz Cümleler” ad?yla tasarland?. Niyetim sa?da solda kalm?? ve hiç yay?nlanmam?? onca cümleyi bir araya getirmek, bir bak?ma onlardan kurtulmakt?.
Fakat cümle bu. Bir kez kap?s?ndan girince gazete ve dergilerde kalm?? yaz?lar? da tarad?m. Derken h?z?m? alamad?m, bütün kitaplar?m? okudum yay?mland?klar?ndan sonra ilk kez, “Yerli Cümleler”e de el att?m.
Sonra? Bütün cümleler yerli-yersiz birbirine kar??t?.
Böylece binlerce cümleyle ba? ba?a kald?m. Hepsini mümkün mertebe temalara ay?rarak bir senaryo dâhilince s?ralamaya çal??t?m.
?çlerinde nerede, ne zaman, nas?l yazd???m? bugün gibi hat?rlad?klar?m vard?, avucumun içine m?h gibi çak?lm?? olanlar. Ve hiç de hat?rlamad?klar?m. Bana öyle karanl?k geldiler ki. Bunlar? ben mi yazm???m, sahi, ne zaman? Neden yazd???m? unutmu?um çünkü, hiç unutmayaca??m sand???m ?eyi.
Üstelik tahmin etmedi?im bir ?ey daha oldu ve yerinden edilen, ba?lam?ndan kopan cümleler yeni manalarla yüklendi, bamba?ka tasniflere girdi. Yerinde do?aya ili?kin bir cümle a?k bahsine uygun dü?tü örne?in, yaz?ya ait olan insanl??a.
Yeni bir okuma, dahas? yeni bir yazma.Author: Nazan Bekiroglu
Publisher: Timas Yayinlari

ISBN 9786050826081
Dimensions: 0