Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Yazdan Kalan Son Gül

$1995 $2900

We have run out of stock for this item.


1960’lar?n Amerika’s?nda, Ohio-Cleveland’da müzi?in, ritmin, enfes yemek kokular?n?n, s?cak dostluklar?n, rengârenk insanlar?n, muhabbettin, dayan??man?n, arada bir de kap??man?n eksik olmad??? bir mahallede geçen bir roman, Yazdan Kalan Son Gül.

Her ?ey, 14 ya??ndaki Carlos’un o yaz mahallelerine gelen Kamara’ya görür görmez çarp?lmas?yla ba?lar. Tatl? bir ilk a?k hikâyesiyle aç?lan roman, y?llar geçtikçe Vietnam’dan Timbuktu’ya varan ?a??rt?c? bir manevi yolculu?a dönü?ür.

Yazdan Kalan Son Gül, kahkahayla gözya??n?n iç içe geçti?i, okuyan herkesi derinden etkileyecek bir roman.

Amerikal? yazar Muhyiddin ?ekûr, Yazdan Kalan Son Gül’de al???lm???n çok d???nda bir romanla ç?k?yor okurlar?n kar??s?na. Cleveland’da, daha çok atalar? Afrika’dan göç etmi? insanlar?n ya?ad??? bir banliyöde ergenli?e henüz yeni adam atan Carlos Jackson, 1958 y?l?n?n yaz?nda bir gün, yan kom?ular? Helen Blue’nun sevimli ye?eni Kamara’y? gördü?ü anda yepyeni bir duyguyla tan???r.

A?k yoksa insan? böyle tepeden t?rna?a sarsan bir duygu mudur?  

Üstelik Kamara, mahallenin bitirim delikanl?s?, ba?? beladan kurtulmayan Blue Joe’nun da gözünden kaçmam??t?r. O güne kadar Blue Joe’yla hiçbir meselede kar?? kar??ya gelmemeye dikkat eden Carlos ?imdi ne yapacakt?r?

Neyse ki imdada mahallenin bilgesi Dan Amca yeti?ir. Dan Amca, adeta s?radan bir insan?n hayat?nda da nas?l s?ra d???l?klar?n olabilece?ini gösteren bir rehber olacakt?r Carlos için.

Ve mahallenin birbirinden renkli, sahici, sevimli di?er karakterleri… Hepsi ba?? s?k??t??? her an Carlos’un yan?ndad?rlar.

Enfes sofralar? ve duygu dolu ilahileriyle Emma Teyze, Dan Amca’n?n en yak?n arkada?lar?ndan yard?msever Bay George, kadife sesli Helen Blue, s?ra d??? yetenekleri ve ?ifal? kar???mlar?yla Madam Zulu ve Carlos’un Capo-Kung sanat?nda birlikte yol ald??? ustalar ve ç?raklar…

Ac?s?yla tatl?s?yla ilk a?k?, ayr?l???, ergenlikten yeti?kinli?e geçi?i, engin bir felsefi temeli olan sava? sanatlar?n?, bir deniz piyadesi olarak Vietnam Sava?? tecrübesinin getirdiklerini, hatta ta Timbuktu’ya uzanan esrarengiz ke?ifler ve sürprizlerle dolu bir maceray? ya?amak Carlos’u bamba?ka bir adama dönü?türecektir. Belki de kendi içinde sakl? olan gerçek Carlos’a…

Muhyiddin ?ekûr, Yazdan Kalan Son Gül’de sevgi, dostluk, ümit, ilham ve sürprizlerle dolu bir romana imza at?yor.  Bu, asl?nda hepimizin hikâyesi, son derece ola?an görünen olaylar?n nas?l ola?anüstü tecrübelere dönü?ebilece?ine dair ?a??rt?c? bir serüven…      Author: Muhyiddin ?ekur
Publisher: Timas Yayinlari

ISBN 9786050824759
Dimensions: 0