Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Yasak Meyve

$1495 $1695

S?ra d??? bir güzelli?i olan Lottie, küçük bir sahil kasabas?nda ya?ayan Holden ailesinin himayesi alt?nda, evin büyük k?z? Celia’yla karde? gibi büyümü?tür. Sakin ve düzenli hayatlar? kasabadaki büyüleyici Arcadia Evi’ne bohem sanatç?lar?n ta??nmas?yla de?i?meye ba?lar. Kasabal?lar taraf?ndan skandal say?labilecek bir dizi olay ya?and?ktan sonra Celia okumak için evden ayr?l?r. Ancak Celia’n?n kolunda ni?anl?s?yla kasabaya döndü?ü gün, en yak?n arkada?? Lottie’nin yüre?inin felaketi olur…

?ki arkada??n yollar?n?n ayr?lmas?ndan elli y?l kadar sonra Arcadia Evi’ni yenilemek için kasabaya Daisy ad?nda genç bir kad?n gelir. Daisy terk edilmi?, bebe?iyle yapayaln?z kalm??t?r. O güzel evin büyüsüne kap?lan genç kad?n hem bir anne olarak güçlü olmay? ve yeniden sevmeyi hem de büyük bir a?k?n yürek s?zlatan s?rlar?n? ke?fedecektir.

Denizden esen rüzgârlar gibi, taze elmalar gibi kokan, insan? a?ka davet eden, gülümseten ama bir o kadar da hüzünlendiren unutulmaz bir hikâye…

 

“Kalbi romantizmle, entrikalarla, ihanetlerle çarpan bir roman...” 

-Woman & Home-

 

“Moyes a?kta kay?plar?n, kaç?r?lan f?rsatlar?n, de?i?en ailelerin ve çalkant?l? dostluklar?n destan?n? müthi? bir dille kaleme alm??.” 

-Booklist-

 

“Güne? ???ldam?yor olsa bile bu kitap kalbinizi ayd?nlatacak…” 

-Good Housekeeping-

(Tan?t?m Bülteninden)Author: Jojo Moyes
Publisher: Pegasus

ISBN 9786052992517
Dimensions: 0