Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Yalnizligimdann Sev Beni

$795 $995

Milyarlarca insan?n ya?ad??? bu dünyada birbirini tan?mayan iki insan?n iki ?ekilde kar??la?mas? mümkündür sevgilim: Tesadüf... Tevafuk... Hayat?m?n en berbat, hayat?m?n en içinden ç?k?lmaz, hayat?mda birine en çok ihtiyac?m oldu?u bir zamanda kar??ma ç?kman tesadüf olamaz. Sen benim bütün samimiyetimin, bütün iyi niyetimin, bütün iyi dualar?m?n kar??l??? olarak gönderildin bana. Önce Allah istedi seni tan?mam?, sonra kar??la?mam?z için bütün do?a i?birli?i yapt?. Ve sonra sen ç?kt?n kar??ma... Ben seni Elif seçtim... Çünkü ben tesadüflere inanmam ve seni rasgele tan?m?? olmam muhtemel bile de?il. Sevmem için Yaradan’?n bana verdi?i muazzam bir arma?ans?n sen. Ve bana O’ndan geldin... Bense Vav’?m, biraz do?rulsam sana benzeyece?im. Ben seninle do?dum sevgilim... Bütün kasvetimden, bütün hüznümden, bütün yaralar?mdan s?yr?l?p kendi içime döndü?üm ans?n. Uykusuz geçen her gecenin sabah?n? görmek için açt???m ellerime b?rak?lan mükâfats?n. Senden öncesi yok, senden sonras? ebediyet... Seni bana verene ?ükürler olsun... Ben seni sevdim, seni çok sevdim... Sen ki yüre?ime, ruhuma, özüme ho? gelensin. Sen ki kanayan yaram?n kabu?u, ac?m?n ilac?, Rabb’e gönderilmi? dualar?m?n kar??l???s?n.

“Ben seni Elif seçtim...
?ifal? ellerinin ?efkatine emanettir yüre?im...
Sana Vav olmaya geldim...”Author: Ezgin Kilic
Publisher: DESTEK Yayinlari

ISBN 9786053110873
Dimensions: 0