Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Turkiye'de Toplum ve Siyaset

$1195 $1395

We have run out of stock for this item.


Mardin’in yerli ve yabanc? dergilerde yay?mlanm?? makaleleri ve yazarla yap?lm?? söyle?ilerin sistematik derlemesinin ilk cildi, Osmanl? ?mparatorlu?u’ndan ba?layarak sivil toplum, siyasal kültür ve sosyal yap?y? çe?itli altba?l?klar halinde kapsaml? bir biçimde ele al?yor.Author: Serif Mardin
Publisher: Iletisim Yayinlari

ISBN 9789754700589
Dimensions: 0