Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Toz

$895 $1095

Ölümlü insano?lu, ölümsüzlü?üne uyanacakt?r bir gün...

Unutulmayana ve unutan?n zihnindeki kaç??a...

Geçmeyene ve geçen her ?eyin ard?nda b?rakt??? kas?tl? izlere...

Sonsuza ve sonsuzun içindeki hakikate...

Gidene, geri dönmeyene ve dönenlerin kalbindeki pi?manl??a...

Olmakla olmamak aras?ndaki dengeye...

Yoklu?un varl??? inkar edemeyi?ine...

Yar?n?n yazg?s?n? in?a eden ?imdiye...

Sana, bana, bize ve her ?eye...

Akl?n içinde, Tin’in gizeminde ve Töz’ün üzerindeki iradeye...

Nefse, nefese ve sese...

Bitimsiz bir nefs s?nav? içinde deneyimlenen bir nefeslik ya?am?n amac? ölüme varmak olabilir mi hiç?

Sence bu kutsal yolculuk, sadece son nefesi vermeye haz?rlanmak için mi gerçekle?tiriliyor?

Hay?r!

Çünkü insan ölmek için de?il, tanr?salla?mak için tekâmül eder. Tanr?salla?mak, tekâmülün amac?d?r.

Ya?am yolculu?u huzurlu bir ölüme varmaktan öte, yarat?m?n sonsuzlu?unu gerçekle?tirmek üzere tasarlanm?? bir süreçtir.

Ölümlü insano?lu, ölümsüzlü?üne uyanacakt?r bir gün.

Nev?ah Karamehmet’in “Nefs” üçlemesinin Tin’den sonraki ikinci kitab? olan Töz’de Fatma’n?n, Selim’in, Cengiz’in, Asl?’n?n, Asu’nun, Behçet’in, Esra’n?n, Kerim’in, Ahmet’in, Gül?ah’?n, Arthur’un, Excalibur’un, Merlin’in, Tutmosis’in, Hat?epsu’nun ve RA’n?n sarmal zaman döngüsü içinde birbirine de?meden ama birbirinin tesirini duyarak ak?p giden öyküleri, e?siz bir tanr?salla?ma tecrübesine dönü?üyor.

Dünya denen çoktan ya?anm?? ve bitmi? bir sanr?n?n içinde burada bulunma amac?n? hat?rlayabilmeyi ba?aranlar?n tanr?salla?mayla tekâmül edecek olan yolculuklar?na rehberlik eden Nev?ah Karamehmet’in felsefe, bilim, teknik, duygu ve deneyim dolu roman? Töz, anlat?m zenginli?iyle de öne ç?kmay? ba?ar?yor...

 Author: Mevsah
Publisher: Destek Yayinlari

ISBN 9786053112754
Dimensions: 0