Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Tefekküre Yolculuk

$595 $795

We have run out of stock for this item.


Tefekkür, herhangi bir mesele hakk?nda dü?ünme, zihni çal??t?rma ve i?in ?uuruna varma anlamlar?na gelir.
Tefekkür, varl???n, kainat?n ve hadiselerin hakikatini anlama çabas?n?n soylu ad?d?r.
Rabb'imizin, birçok ayet-i kerimede "Dü?ünmez misiniz?", "Görmez misiniz?", "Dü?ünüp ibret almaz m?s?n?z?" hitab?yla biz âdemo?ullar?n? sorumlu tuttu?u tefekkür, insana mahsus bir özelliktir ve insan, bu özelli?i sayesinde di?er varl?klardan ayr?l?r, izzet ve ?eref kazan?r.
Bu kitap, bu asil çabaya, bu insanî yolculu?a, bu tefekkür seferine bir ça?r?d?r, bir davettirAuthor: Ibrahim Refik
Publisher: Albatros Yay?nlar?

ISBN 9789758540198
Dimensions: 0