Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Steve Jobs Olmak

$2495

Dünyan?n gelmi? geçmi? en ünlü CEO'lar?ndan Steve Jobs hakk?nda bir sürü kitap yaz?ld?. Ama bu kitap hepsinden farkl?. Steve Jobs hakk?nda efsaneler ve kli?eler dilden dile dola??yor… Huysuz, bencil hatta küstah, h?rsl? ve kindar bir adam. Peki böyle bir adam, nas?l oldu da vizyoner bir lidere dönü?üp milyarlarca insan?n hayat?n? de?i?tirecek ürün ve hizmetleri geli?tiren ekipleri yönetebildi?

Steve Jobs'?n "uzaktan" fark edilemeyen özellikleri neydi? Mesela iflah olmaz bir sanatkâr, deli divane bir â??k, çaresiz bir kanser hastas? ve çal??kan bir dâhi olarak tan?mlanamaz m?yd? Steve Jobs? Organik bahçecilik yapan, astronot olmak için NASA'ya ba?vuran, Pixar gibi bir ?irketi bugünlere getiren, Apple'? yeniden aya?a kald?ran ki?i Steve Jobs de?il miydi? Steve Jobs Olmak, bir ba?ar? hikâyesi de?il, bir büyüme hikâyesi…

Steve Jobs Olmak, y?llarca Steve Jobs ile beraber çal??m?? Tim Cook, Jony Ive, Eddy Cue, Ed Catmull, John Lasseter, Robert Iger gibi insanlar?n an?lar?n?n, Apple, Pixar ve Disney'den üst düzey yöneticilerle yap?lan görü?melerin ve 25 y?l içinde bizzat Steve Jobs ile yap?lm?? yüzlerce saatlik "kay?t d???" sohbetlerin, ailesi ve e?inin birebir katk?lar?n?n eseri…

Steve Jobs Olmak, gün geçtikçe daha sab?rl? bir tutum sergileyen, yak?n çevresine güvenmeyi ö?renen ve sadece devrim yaratacak ürünleri hedef almak yerine ?irketini ad?m ad?m büyütmenin önemini ke?feden bir dâhinin hayat hikâyesi.

"Steve Jobs Olmak inan?lmaz bir kitap. Steve ile 25 y?ldan fazla beraber çal??m?? biri olarak, bu kitab?n gerçekten ola?anüstü bir insan?n olgunla?mas?n? ve karakter özelliklerini en do?ru ?ekilde yans?tt???n? dü?ünüyorum. Umar?m Steve Jobs Olmak, son kaynak olarak kabul edilir."
-Ed Catmull, Disney Animation ve Pixar ba?kan?-

"Sonunda Steve Jobs ile hakk?nda dünyan?n hak etti?i bir kitap. Zekice, do?ru, bilgi dolu ve kimi zaman derinden yaralay?c?... Steve Jobs Olmak, çok uzun y?llar boyunca en önemli referans kayna?? olacak."
-John Gruber, Daring Fireball-
(Tan?t?m Bülteninden)Author: Brent SCHLENDER & Rick TETZELI
Publisher: Timas Yayinlari

ISBN 9786050820935
Dimensions: 0