Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Soso'nun Kompost Kitabi

$895 $1095

We have run out of stock for this item.


Soso, bir apartman?n arka bahçesindeki sand?kta ya?ayan küçük bir solucan. Nil ad?ndaki küçük bir k?z her ö?ünden sonra yiyecek art?klar?n? sand???na atarak onu besliyor. Çünkü Soso bir kompost sand???nda ya??yor!
Bu kitapta, solucan Soso bize hayat hikâyesini anlat?yor ve biz de bu s?rada nas?l kompost yapabilece?imizi ö?reniyoruz. Bitkiler için çok faydal? olan bu do?al gübre ne i?e yar?yor ve nas?l yap?l?yor?
Sima Özkan her gün yediklerimizin art?klar?yla kolayca kompost yapabilece?imizi küçük ya?taki çocuklara basit bir dille anlat?yor. Kompost sayesinde do?an?n kendini sürekli yeniledi?ini ö?reniyor; evimizin arka bahçesinde veya balkonda yapabilece?imiz bu bilimsel deneyle bu duruma tan?k oluyoruz. Çocuklar da evde veya okullar?nda kompost yapmay? deneyerek küçük ya?ta geridönü?üm ile tan??m?? olacaklar.

Author: Sima Ozkan
Publisher: Redhouse Kidz

ISBN 9786052079133
Dimensions: 0