Sorularla Acilan Pencereler 4

Deal of the Day

Sorularla Acilan Pencereler 4

Author: Kaynak
$3.95

Allah, milyonlarca melek kendisine ibadet edip dururken insan? niçin yaratm???
?eytan hiç iyilik yapm?? m?d?r?
Allah, neden insanlar?n kalbine iman? do?rudan yerle?tirmeyip de onlar? imtihandan geçiriyor ve bunun sonucunda bir k?sm?n? cehenneme at?yor?
Ö?renci olarak derslerimizden dolay? ibadet etmeye zaman ay?ramayabiliyoruz, ne yapmam?z gerekli?
Dünyada nelerle imtihan oluyoruz?
Cinler insanlar?n hayat?na müdahale edebilirler mi? Edebilirlerse bunu insan k?l???na girerek mi yaparlar?
"Hidayet Allah'tand?r." deniyor. Öyle ise bizim günahlardan kaç?nmam?z?n ve hay?r yolundaki çabam?z?n ne anlam? var?
?eytan neye benzer, dünyada hiç görülmü? mü? Onun ?errinden nas?l korunabiliriz?
Allah kimleri hidayet eder, kimleri hidayete erdirmez?
Baz?lar?, "Allah bizi, bize sormadan yaratm?? ve yanl?? yapanlar? da cezaland?racak. Belki ben insan olmak istemiyordum. Öyle ise benim suçum ne?" diye soruyor. Bunlara nas?l cevap verebiliriz?
Anne ve babam?z istemedi?i için oruç tutmasak sorumlu olur muyuz?
Dinimizi çok seviyoruz, fakat bazen istemeden akl?m?zdan kötü dü?ünceler geçiyor ve buna engel olam?yoruz. Bu

Book Title Sorularla Acilan Pencereler 4
Author Kaynak
Type Book
Date Published Feb 05, 2019

Allah, milyonlarca melek kendisine ibadet edip dururken insan? niçin yaratm???
?eytan hiç iyilik yapm?? m?d?r?
Allah, neden insanlar?n kalbine iman? do?rudan yerle?tirmeyip de onlar? imtihandan geçiriyor ve bunun sonucunda bir k?sm?n? cehenneme at?yor?
Ö?renci olarak derslerimizden dolay? ibadet etmeye zaman ay?ramayabiliyoruz, ne yapmam?z gerekli?
Dünyada nelerle imtihan oluyoruz?
Cinler insanlar?n hayat?na müdahale edebilirler mi? Edebilirlerse bunu insan k?l???na girerek mi yaparlar?
"Hidayet Allah'tand?r." deniyor. Öyle ise bizim günahlardan kaç?nmam?z?n ve hay?r yolundaki çabam?z?n ne anlam? var?
?eytan neye benzer, dünyada hiç görülmü? mü? Onun ?errinden nas?l korunabiliriz?
Allah kimleri hidayet eder, kimleri hidayete erdirmez?
Baz?lar?, "Allah bizi, bize sormadan yaratm?? ve yanl?? yapanlar? da cezaland?racak. Belki ben insan olmak istemiyordum. Öyle ise benim suçum ne?" diye soruyor. Bunlara nas?l cevap verebiliriz?
Anne ve babam?z istemedi?i için oruç tutmasak sorumlu olur muyuz?
Dinimizi çok seviyoruz, fakat bazen istemeden akl?m?zdan kötü dü?ünceler geçiyor ve buna engel olam?yoruz. Bu