Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Sorularla Acilan Pencereler 4

$099 $450

We have run out of stock for this item.


Allah, milyonlarca melek kendisine ibadet edip dururken insan? niçin yaratm???
?eytan hiç iyilik yapm?? m?d?r?
Allah, neden insanlar?n kalbine iman? do?rudan yerle?tirmeyip de onlar? imtihandan geçiriyor ve bunun sonucunda bir k?sm?n? cehenneme at?yor?
Ö?renci olarak derslerimizden dolay? ibadet etmeye zaman ay?ramayabiliyoruz, ne yapmam?z gerekli?
Dünyada nelerle imtihan oluyoruz?
Cinler insanlar?n hayat?na müdahale edebilirler mi? Edebilirlerse bunu insan k?l???na girerek mi yaparlar?
"Hidayet Allah'tand?r." deniyor. Öyle ise bizim günahlardan kaç?nmam?z?n ve hay?r yolundaki çabam?z?n ne anlam? var?
?eytan neye benzer, dünyada hiç görülmü? mü? Onun ?errinden nas?l korunabiliriz?
Allah kimleri hidayet eder, kimleri hidayete erdirmez?
Baz?lar?, "Allah bizi, bize sormadan yaratm?? ve yanl?? yapanlar? da cezaland?racak. Belki ben insan olmak istemiyordum. Öyle ise benim suçum ne?" diye soruyor. Bunlara nas?l cevap verebiliriz?
Anne ve babam?z istemedi?i için oruç tutmasak sorumlu olur muyuz?
Dinimizi çok seviyoruz, fakat bazen istemeden akl?m?zdan kötü dü?ünceler geçiyor ve buna engel olam?yoruz. BuAuthor: Muhittin KUCUK
Publisher: Mustu Yayinlari

ISBN 9786055468859
Dimensions: 0