Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Sofie'nin Dünyası

$1495 $1695

We have run out of stock for this item.


"Benzer insanlar?n", yüzeysel bilgilerin geçerli oldu?u ça??m?zda, "3000 y?ll?k geçmi?inin hesab?n? yapamayan insan günübirlik ya?ayan insand?r" diyen Goethe'nin günübirlik insanlar?ndan olmama yolunda ciddi bir ad?m.

15. ya?gününü kutlamaya haz?rlanan Sofi, bir gün posta kutusunda "Kimsin" yaz?l? bir not bulur. Bu sorudan hareketle, bütün bir felsefe tarihinde sorulmu? sorular? ve cevaplar?, sürükleyici bir roman kurgusu içinde anlatan Jostein Gaarder, Umberto Eco'nun "Gülün Ad?"nda Ortaça? teolojisini romanla?t?rma gücünü bu kitab?nda felsefede gösteriyor.

Gaarder (1952) özellikle gençli?e yönelik kitaplar?yla tan?nan Norveçli bir felsefe ö?retmeni.

"Sofi'nin Dünyas?" yay?nland??? 1991 y?l?ndan bu yana aralar?nda Korece, Rusça, Japonca, Arapça gibi diller de olmak üzere k?rka yak?n dile çevrilmi? ve yay?nland??? her ülkede en çok satan kitap olma ba?ar?s?n? elde etmi?tir.

Author: Jostein Gaarder
Publisher: Pan Yay?nc?l?k

ISBN 9789758434572
Dimensions: 0