Siz Bir Kartals?n?z

Siz Bir Kartals?n?z

Author: Ibrahim Refik
$0.99
Her ufukta umuda giden bir yol vard?r

Giri?imci Millet
Spor ve Tak?m Ruhu
Kendi Kaynaklar?m?za Yönelmek
Ortak Payda: Öz Disiplin
Büyük ?nsanlar Pozitif Dalga Yayarlar
Televizyon ve Beyin Körelmesi
Ba?ar? Ayr?nt?larda Gizlidir
Yapmak ?le Yapabilmek Aras?ndaki Fark
??e Almada Yeni Teknikler
Gayeye Kilitlenme
??ini Tutkuyla Yapman?n Zevki
?? Hayat?nda Empati
Zihni Tek Bir Noktaya Toplamak
Ufkumuzu Açan Ufuk Peygamber
Ö?renmenin Zevki
Ba?ar?l? ?nsanlar?n Ortak Özellikleri.
Ba?ar?s?zl?klar Tarihi
Türkiye´den Neden Mucit Yeti?miyor?
Kendinizi Geli?tirmeye Yönelik Öneriler
Aktif Sosyal Hayat Ömrü Uzat?yor
Her Ba?ar?s?zl?k Yar?na Yap?lan Bir Yat?r?md?r
Güzel Dü?üncenin Getirdi?i Sa?l?kl? Hayat
Zay?flaman?n En Uygun Mevsimi
Az Uyuyan Çok Ya??yor
Olumlu Duygular ve Uzun Ya?ama
Zihinsel Fitnes
Mümin Olman?n Güzelli?i.
Aktif Sab?r - Aktif Ümit
?nsan?n En Büyük Bulu?u
Çal??mada Sistemin ve Devaml?l???n Önemi
Merak Kireçlenmesi
Zekan?n Be?li K?stas?.
Fikirlerinizi K??k?rt?n
F?trat Kanununa Uygun Hareket
Ömür Defterine Hay?rl? Yaz?lar Yazmak
Efendimiz ve ??in Hakk?n? Vermek
Mura?a?ibula?t?rd?klar?m?zdanm?s?n?z?
Yeni Ça??n ?irket Modeli
Ba?ar?da Renk Faktörü.
Bakmak ile Görmek Aras?ndaki Farklar
Ya?arken Takdir Etmesini Bilmek.
Dü?ünceyi Tek Bir Noktada Odaklama

Siz Bir Kartals?n?z, y?llard?r toprakta sürünme dersi alan moralsiz ve motivasyonsuz insan?m?za özgüven a??layarak kartal oldu?una inand?rmaya ve kartall???n hakk?n? vermesi için ba?ar?ya do?ru bir ke?if yolculu?una ç?karmaya yönelik bir çal??mad?r.
Bu kitap ke?ke ve acabalar? bir tarafa b?rak?p yürekten gelen bir sesle yapabilirim dedirtmeyi; karanl??a küfredip ondan ?ikayeti huy haline getirmeye kar??; bir mum yakarak her yan? ayd?nlatma pozitif yakla??m?n? al??kanl?k haline getirmeyi hedefliyor.
Title Siz Bir Kartals?n?z
Author Ibrahim Refik
Publisher Albatros Yay?nlar?
SKU BSR-0318
ISBN 9789758540167
Her ufukta umuda giden bir yol vard?r

Giri?imci Millet
Spor ve Tak?m Ruhu
Kendi Kaynaklar?m?za Yönelmek
Ortak Payda: Öz Disiplin
Büyük ?nsanlar Pozitif Dalga Yayarlar
Televizyon ve Beyin Körelmesi
Ba?ar? Ayr?nt?larda Gizlidir
Yapmak ?le Yapabilmek Aras?ndaki Fark
??e Almada Yeni Teknikler
Gayeye Kilitlenme
??ini Tutkuyla Yapman?n Zevki
?? Hayat?nda Empati
Zihni Tek Bir Noktaya Toplamak
Ufkumuzu Açan Ufuk Peygamber
Ö?renmenin Zevki
Ba?ar?l? ?nsanlar?n Ortak Özellikleri.
Ba?ar?s?zl?klar Tarihi
Türkiye´den Neden Mucit Yeti?miyor?
Kendinizi Geli?tirmeye Yönelik Öneriler
Aktif Sosyal Hayat Ömrü Uzat?yor
Her Ba?ar?s?zl?k Yar?na Yap?lan Bir Yat?r?md?r
Güzel Dü?üncenin Getirdi?i Sa?l?kl? Hayat
Zay?flaman?n En Uygun Mevsimi
Az Uyuyan Çok Ya??yor
Olumlu Duygular ve Uzun Ya?ama
Zihinsel Fitnes
Mümin Olman?n Güzelli?i.
Aktif Sab?r - Aktif Ümit
?nsan?n En Büyük Bulu?u
Çal??mada Sistemin ve Devaml?l???n Önemi
Merak Kireçlenmesi
Zekan?n Be?li K?stas?.
Fikirlerinizi K??k?rt?n
F?trat Kanununa Uygun Hareket
Ömür Defterine Hay?rl? Yaz?lar Yazmak
Efendimiz ve ??in Hakk?n? Vermek
Mura?a?ibula?t?rd?klar?m?zdanm?s?n?z?
Yeni Ça??n ?irket Modeli
Ba?ar?da Renk Faktörü.
Bakmak ile Görmek Aras?ndaki Farklar
Ya?arken Takdir Etmesini Bilmek.
Dü?ünceyi Tek Bir Noktada Odaklama

Siz Bir Kartals?n?z, y?llard?r toprakta sürünme dersi alan moralsiz ve motivasyonsuz insan?m?za özgüven a??layarak kartal oldu?una inand?rmaya ve kartall???n hakk?n? vermesi için ba?ar?ya do?ru bir ke?if yolculu?una ç?karmaya yönelik bir çal??mad?r.
Bu kitap ke?ke ve acabalar? bir tarafa b?rak?p yürekten gelen bir sesle yapabilirim dedirtmeyi; karanl??a küfredip ondan ?ikayeti huy haline getirmeye kar??; bir mum yakarak her yan? ayd?nlatma pozitif yakla??m?n? al??kanl?k haline getirmeyi hedefliyor.

Deal of the Day