Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Sen Gittin Ya Ben Çok Güzellestim

$895 $1095

We have run out of stock for this item.


Sadece hayatta de?il, ayakta da kalarak, mutlu olarak, kahkaha atarak yeneriz dü?manlar?m?z?. En büyük intikam, intikam? bile dü?ünmemektir. En büyük intikam, bizsizliktir. En büyük intikam, senin aynada gördü?ünü onun art?k görememesidir...

Nilgün Bodur

Bir sene kadar önce e?yalar?m? toplay?p sessiz sedas?z giderken biliyordum terk etti?imin terk edenim oldu?unu. Gürültü ç?karmad???m, a?lamad???m, kap?lar? çarpmad???m, e?yalar? k?rmad???m için hissediyordum bu gidi?in dönü?ü olmad???n?. Baz? gitmeler, beceriksizce te?ebbüs edilmi? intihar gibidir.

Not b?rak?rs?n, anlat?rs?n, a?lars?n... Geride kalanlar? ac?tmaya çal???rs?n. Hâlâ bir umudun oldu?unu gösterir bu haber veri?, kendini özetleyi?. ??te böyle ölemezsin. Ba??n varsa gidemezsin. Ben not b?rakmad?m giderken, ç?t ç?karmad?m. Ç?karaca??m tüm seslerin duyulmayaca??n? anlad?m. Gitmedim asl?nda, kabullendim ve vazgeçtim. Kap?y? kaparken, kolundan tutan?n olmad???nda eyleminin ad?n?n terk etmek olmad???n? anlad?m. Terk eden, terk edilmi?tir. Ard?nda b?rakaca?? gürültü sadece ba?ar?s?z bir intihar giri?imidir. 

Yani gitmek bana ait bir eylem gibi görünürken, anlad?m ki giden sendin.

Bir sene sonra geriye bak?yorum da, sen gittin ya ben çok güzelle?tim...

 

(Tan?t?m Bülteninden)Author: Nilgun Bodur
Publisher: Destek Yayinlari

ISBN 9786053114253
Dimensions: 0