Sen Gittin Ya Ben Çok Güzellestim

Sen Gittin Ya Ben Çok Güzellestim

Author: Nilgun Bodur
$10.95 $8.95

Sadece hayatta de?il, ayakta da kalarak, mutlu olarak, kahkaha atarak yeneriz dü?manlar?m?z?. En büyük intikam, intikam? bile dü?ünmemektir. En büyük intikam, bizsizliktir. En büyük intikam, senin aynada gördü?ünü onun art?k görememesidir...

Title Sen Gittin Ya Ben Çok Güzellestim
Author Nilgun Bodur
Publisher Destek Yayinlari
SKU BSR-0082
ISBN 9786053114253

Sadece hayatta de?il, ayakta da kalarak, mutlu olarak, kahkaha atarak yeneriz dü?manlar?m?z?. En büyük intikam, intikam? bile dü?ünmemektir. En büyük intikam, bizsizliktir. En büyük intikam, senin aynada gördü?ünü onun art?k görememesidir...

Nilgün Bodur

Bir sene kadar önce e?yalar?m? toplay?p sessiz sedas?z giderken biliyordum terk etti?imin terk edenim oldu?unu. Gürültü ç?karmad???m, a?lamad???m, kap?lar? çarpmad???m, e?yalar? k?rmad???m için hissediyordum bu gidi?in dönü?ü olmad???n?. Baz? gitmeler, beceriksizce te?ebbüs edilmi? intihar gibidir.

Not b?rak?rs?n, anlat?rs?n, a?lars?n... Geride kalanlar? ac?tmaya çal???rs?n. Hâlâ bir umudun oldu?unu gösterir bu haber veri?, kendini özetleyi?. ??te böyle ölemezsin. Ba??n varsa gidemezsin. Ben not b?rakmad?m giderken, ç?t ç?karmad?m. Ç?karaca??m tüm seslerin duyulmayaca??n? anlad?m. Gitmedim asl?nda, kabullendim ve vazgeçtim. Kap?y? kaparken, kolundan tutan?n olmad???nda eyleminin ad?n?n terk etmek olmad???n? anlad?m. Terk eden, terk edilmi?tir. Ard?nda b?rakaca?? gürültü sadece ba?ar?s?z bir intihar giri?imidir. 

Yani gitmek bana ait bir eylem gibi görünürken, anlad?m ki giden sendin.

Bir sene sonra geriye bak?yorum da, sen gittin ya ben çok güzelle?tim...

 

(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day