Seher

Seher

$14.95

Seher'deki hikyeler, heveskr i?i de?il insana ve ya?ama duyulan derin sevginin ince bir mizahla harmanlad??? has yazar i?i metinler. Kar??m?zda, tutsakl?k günlerinde vakit doldurmak için yazan biri de?il, bugüne kadar ortaya ç?kmam??, okura ula?mam?? bir edebiyatç? var. Demirta?'?n hikyelerini okuyunca, ke?ke halk?na, ülkesine, dünyaya kar?? duydu?u sorumluluk a??r basmasayd? da yazar olsayd? diye hay?fland?m. Sonra, edebiyat-sanat damar?m?n bencilli?inden utand?m: o zaman, edebiyat bir yazar kazanacak ama Türkiye Demirta? kalibresinde bir siyasetçiden, gelece?in önemli bir liderinden, bar?? ve özgürlük umudundan yoksun kalacakt?. - Oya Baydar - Siyaset ve sanat disiplinleri birbirine benzemez. Siyaset; do?ru zamanda siyasi aç?dan do?ru olan? söylemek ve gerçek dü?ünceleri saklamak ilkesine sahipken, sanatç? deyim yerindeyse yüre?ini kaz?yarak en gizli duygular?n?, en büyük kitleyle payla?maya ko?ullanm??t?r. Bu aç?dan Selahattin Demirta?'?n de?erli öykülerini özel bir yere koymam?z gerekir diye dü?ünüyorum. Ac?lar kar??s?nda duyarl? bir yüre?in ç??l???n? yans?tan bu öyküler, siyasetten çok daha derin bir insani damara dokunuyor. 'Kitab?n özenli ve ak?c? bir Türkçeyle yaz?lm?? olmas?, hem estetik hem de toplumsal aç?dan ayr?ca övgüye de?er. Bu ülkedeki herkesi birle?tirecek olan ortak payda sanat?n büyülü yarat?c?l???nda gizli. Çünkü sanat, vicdan?n dilidir. Selahattin Demirta? da bu dili konu?uyor. - Zülfü Livaneli - (Tan?t?m Bülteninden)

Title Seher
Author Selahattin Demirtas
Publisher Dipnot
SKU BSR-0599
ISBN 9786052318003

Seher'deki hikyeler, heveskr i?i de?il insana ve ya?ama duyulan derin sevginin ince bir mizahla harmanlad??? has yazar i?i metinler. Kar??m?zda, tutsakl?k günlerinde vakit doldurmak için yazan biri de?il, bugüne kadar ortaya ç?kmam??, okura ula?mam?? bir edebiyatç? var. Demirta?'?n hikyelerini okuyunca, ke?ke halk?na, ülkesine, dünyaya kar?? duydu?u sorumluluk a??r basmasayd? da yazar olsayd? diye hay?fland?m. Sonra, edebiyat-sanat damar?m?n bencilli?inden utand?m: o zaman, edebiyat bir yazar kazanacak ama Türkiye Demirta? kalibresinde bir siyasetçiden, gelece?in önemli bir liderinden, bar?? ve özgürlük umudundan yoksun kalacakt?. - Oya Baydar - Siyaset ve sanat disiplinleri birbirine benzemez. Siyaset; do?ru zamanda siyasi aç?dan do?ru olan? söylemek ve gerçek dü?ünceleri saklamak ilkesine sahipken, sanatç? deyim yerindeyse yüre?ini kaz?yarak en gizli duygular?n?, en büyük kitleyle payla?maya ko?ullanm??t?r. Bu aç?dan Selahattin Demirta?'?n de?erli öykülerini özel bir yere koymam?z gerekir diye dü?ünüyorum. Ac?lar kar??s?nda duyarl? bir yüre?in ç??l???n? yans?tan bu öyküler, siyasetten çok daha derin bir insani damara dokunuyor. 'Kitab?n özenli ve ak?c? bir Türkçeyle yaz?lm?? olmas?, hem estetik hem de toplumsal aç?dan ayr?ca övgüye de?er. Bu ülkedeki herkesi birle?tirecek olan ortak payda sanat?n büyülü yarat?c?l???nda gizli. Çünkü sanat, vicdan?n dilidir. Selahattin Demirta? da bu dili konu?uyor. - Zülfü Livaneli - (Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day