Risale-i Nur'da Kulli Kaideler-3

Risale-i Nur'da Kulli Kaideler-3

Author: Ali UNAL
$22.00 $17.50

KÜLLÎ KA?DELER, Mecelle’nin ba??ndaki ilkyüz kaide gibi, ?slâm F?k?h ilminde “Kapsam?na giren meseleler hakk?nda umumî te?riî hükümler ihtiva eden küllî esaslar ?eklinde tarif edilmi?tir. Öncelikle elbette Kur’ân’a ve Sünnet’e dayanan bu kaideler her ne kadar ?slâm F?k?h ilminde sözkonusu olsa da, dü?ünce, ilimler, inanç ve hayat tarz? olarak ?slâm’?n tamam?yla alâkal? küllî düsturlar?n veya ölçülerin bütününe küllî kaideler olarak bak?labilir.

Title Risale-i Nur'da Kulli Kaideler-3
Author Ali UNAL
Publisher Sahdamar Yayinlari
SKU SAH-128
ISBN 9786054038961

KÜLLÎ KA?DELER, Mecelle’nin ba??ndaki ilkyüz kaide gibi, ?slâm F?k?h ilminde “Kapsam?na giren meseleler hakk?nda umumî te?riî hükümler ihtiva eden küllî esaslar ?eklinde tarif edilmi?tir. Öncelikle elbette Kur’ân’a ve Sünnet’e dayanan bu kaideler her ne kadar ?slâm F?k?h ilminde sözkonusu olsa da, dü?ünce, ilimler, inanç ve hayat tarz? olarak ?slâm’?n tamam?yla alâkal? küllî düsturlar?n veya ölçülerin bütününe küllî kaideler olarak bak?labilir.

Her bak?mdan bir hazine olan ve Cenab-? Allah’?n Hakîm ismine mazhariyetle bize ?slâm’a has bir dü?ünce sistemati?i ve ilim perspektifi kazand?ran ve dü?ünce, iman ve amel/aksiyon dünyam?z?, zihin ve kalbimizi bütünüyle ?slâm’a göre in?a eden Risale-i Nur, ba?tan sona bu tür düsturlar veya ölçüler mecmuas?d?r. ??te, elinizdeki bu kitap, Risale-i Nur Külliyat?’nda ?slâmî dü?ünce, iman, ubûdiyet, ibadet, amel ve/veya aksiyon, ahlâk, hayat, ayr?ca Kelâm, Tefsir, Hadis, F?k?h ve Tasavvuf gibi ?slâmî ilimler ve belâ?atla ilgili her biri birer küllî kaide olan veya küllî kaide de?erindeki p?rlanta ölçülerden baz?lar?n? aç?klama maksad? ta??yan mütevaz? bir çal??madan ibarettir.

Bu iddias?z ve mütevaz? çal??ma, üç cilt hâlinde plânlanm?? olup, tamam? sekiz bölümden olu?maktad?r. Birinci bölüm, Risale-i Nur Külliyat?’ndaki ?slâmî dü?ünce ve inanç ad?na birtak?m küllî kaide, düstur veya ölçülerden; ikinci bölüm, Cenab-? Allah’a, Âhiret Günü’ne, insan iradesi içinde olmak üzere Kader’e, varl???n gaybî veya fizik ötesi boyutunu te?kil eden meleklere, cinlere/?eytana inanma, bunlar? tan?ma, bilhassa ma’rifet-i ?lâhî ile ilgili düsturlar veya küllî kaidelerden olu?maktad?r. Üçüncü bölüm, ?lâhî Kitaplar, Vahiy, Kur’ân, Kur’ân’?n mucizevî yanlar? ve Kur’ân tefsiriyle alâkal? kaideleri veya düsturlar?, p?rlanta ölçüleri; dördüncü bölüm, Nübüvvet, Risalet, di?er peygamberler, Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Hadis ve/veya Sünnet’le alâkal?, onlar? anlama konusunda birtak?m ölçüler veya düsturlar? ihtiva etmektedir. Be?inci bölüm, ibadet-ibadetler, amel-ameller, ahlâk, ibadet ve amellerin derunîveya bât?n boyutuyla ilgili küllî kaide veya ölçülere; alt?nc? bölüm, ilim olarak Tasavvuf ve/veya ?slâm’?n ruhî hayat? ve bat?nî boyutuyla alâkal? düsturlar, kaideler veya ölçülere; yedinci bölüm, dil ve belâ?at, sekizinci bölüm de, bütün yanlar?yla ?çtimaî hayat ve ?slâmî hizmet veya aksiyonla alâkal? prensipler, düsturlar ve ölçülere ayr?lm??t?r.

Deal of the Day