Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Prag Mezarlığı

$2195

We have run out of stock for this item.


19. yüzy?lda Paris: Komün Günleri; hançer darbeleri; absent dumanlar? aras?nda haz?rlanan cinayetler; kanalizasyonda yatan cesetler; patlamalar; isyanlar; takma sakallar; sahte noterler; düzmece vasiyetler; satanist örgütler; kara ayinler; cinsellikle pek fazla ilgilenmeyen, hastalar?n?n rüyalar?na burnunu sokmamaya kararl? bir Doktor Froïde Torino, Palermo, Paris ?ehirlerinde dola?an histerik bir satanist; iki kez ölen bir rahip; masonlara kar?? entrikalar kuran Cizvitler; rahipleri kendi ba??rsaklar?yla bo?an masonlar; çarp?k bacakl? ra?itik bir Garibaldi; bir sahte belgenin Siyon Bilgelerinin Protokollerine dönü?mesi...

Umberto Eco, 2010 y?l?nda ?talya'da yay?mlan?r yay?mlanmaz çoksatarlar aras?na giren roman? Prag Mezarl???'nda, çok renkli, çok katmanl?, çok ki?ilikli bir dünya sunuyor bize. Hitler'in Yahudi soyk?r?m?n?n gerekçesini olu?turdu?u iddia edilen Siyon Bilgelerinin Protokolleri'nin ortaya ç?k???n? ele al?yor bu eserde. Dönemin popüler macera romanlar?ndan gazete yaz?lar?na kadar çok say?da kayna??n bir araya gelmesiyle olu?an protokollerin tarihçesini, o dönemin tefrika romanlar?na uygun bir tarzda ve tabii ki her zamanki gibi engin tarih, edebiyat ve popüler kültür bilgisini konu?turarak romanla?t?r?yor. Üstelik dönemin kaynaklar?ndan seçilmi? uygun resimlerle. Okurlar? tam bir karnaval bekliyor!

Author: Umberto Eco
Publisher: Do?an Kitap

ISBN 9786050903676
Dimensions: 0