Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

PADISAHIN HUZURUNDA

$995 $1195

Adam Wenner, 150 ki?ilik Roma-Germen ?mparatorlu?u elçilik heyetinde elçinin sekreteriydi. Heyet, 1616 y?l?n?n ?ubat ay?nda Pragdan yola ç?kt? ve a?ustosta Osmanl? payitaht? ?stanbula ula?t?. Burada bir y?l kalan Werner, 1617 temmuzunda kentten ayr?larak ?ubat 1618de ülkesine ula?t?. Bu kitap Wennerin seyahat s?ras?nda tuttu?u yolculuk günlü?üdür. ?lk kez 1622de Nürnbergde Simon Halbmeyer yay?nevi taraf?ndan yay?nlanan günlük çok büyük ra?bet gördü, öyle ki çok geçmeden Nürnbergde ikinci bask?s? yay?nland?. Wennerin yolculuk öyküsü, yazar?n çok güçlü gözlem yetisi nedeniyle de büyük de?er ta??yor. Bu kitap, ?stanbula gelen ?mparatorluk elçileri hakk?nda yaz?lan di?er belgelerden farkl?d?r: 150 ki?ilik elçilik heyetine Osmanl?lar taraf?ndan gönderilen günlük erzak?n dökümünü ve Osmanl? e?raf?na mensup ki?ilere sunulmak üzere heyetin beraberinde getirdi?i arma?anlar?n listesini de içermektedir. Elçilik heyetinin ba??nda yönetici olarak Hermann Czernin, Freiherr von Chudenitz (1567-1651) bulunmaktayd?. ?mparatorluk taraf?ndan Czernin için haz?rlanm?? olan görev belgesinden anla??ld??? üzere, elçi Viyana Bar?? Anla?mas? kararlar?na göre düzeltilen onay belgesini Padi?aha sunmak ve Osmanl? ?mparatorlu?undaki siyasi ve ekonomik durum hakk?nda gizlice bilgiler toplamakla yükümlüydü. Elçinin ?stanbulda kal???n?n politik bak?mdan fazla önemi yoktu, çünkü as?l siyasi anahtar durumundaki ki?i ba?kentteki ?mparatorluk temsilcisi Michael Starzer idi. Yine de belleklerde as?l iz b?rakan olay, Czerninin gösteri?li bir alayla ve ülkesinin çelenk içindeki kartal amblemi ile donat?lm?? bayra??n? dalgaland?rarak ?stanbula giri?i olmu?tur.Author: Crailsheimli Adam WERNER
Publisher: Kitap YAYINEVI

ISBN 9786051050775
Dimensions: 0