Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Osmanl?'n?n ?ifreleri

$099 $2000

We have run out of stock for this item.


Öteki Gündem program?yla reytingleri alt üst eden Cansu Canan Özgen Osmanl? tarihi hakk?nda en çok merak edilen sorular? soruyor, yediden yetmi?e herkese ula?an ve tarihi günümüze ta??yan üslubuyla göz dolduran Talha U?urluel, bu sorulara konuyla alakal? hiçbir yerde bulunmayan görseller e?li?inde cevap veriyor.

 • Osmanl?'n?n kurulu? döneminde dü?ünceleriyle hem halk? hem de yönetimdeki ki?ileri derinden etkileyen Mevlana ve Ahi Evran'?n hayatlar?…

 • Osmanl? Beyli?i'nin en önemli kad?n liderlerinden Hayme Ana'n?n yönetimdeki yeri ve önemi…

 • Harmankaya Tekfuru Köse Mihal'in Osmanl?'n?n kurucusu Osman Gazi ile ba?lant?s? ve Osmanl? tarihindeki yeri…

 • Orhan Gazi'nin, taht? tac? reddeden o?lu Rumeli Fatihi Süleyman Pa?a'n?n cihatla geçen ya?am?…

 • Osmanl?'n?n "first lady"lerinin yeti?ti?i Harem ve yönetici ekibin yeti?ti?i Enderun hakk?nda hiç bilinmeyen gerçekler…

 • Topkap? Saray? duvarlar?ndaki yaz?lar ve anlamlar?…

 • Osmanl? saray?n?n en önemli görevlileri; Dârüssaâde a?as?, aka?alar ve karaa?alar ve günümüze kalan hay?r eserleri…

 • Osmanl? toplumunda insanlar?n kimlikleri görünü?lerinden nas?l belli oluyordu?

 • Tanzimat sonras?nda de?i?en ve Bat?l?la?an k?yafetler…

 • Sürgün gibi görünen Osmanl? iskân politikas?n?n tüm detaylar?…

 • Osmanl? yönetim sisteminde bütün kararlar? padi?ah tek ba??na m? al?yordu?

 • gibi birçok konu, benzersiz görsel sunum e?li?inde Osmanl?'n?n ?ifreleri kitab?nda…
  (Tan?t?m Bülteninden)

  Author: Talha UGURLUEL
  Publisher: Timas Yayinlari

  ISBN 9786050822137
  Dimensions: 0