Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Osmanli Toplumunda Aile

$1295

We have run out of stock for this item.


Geçmi?i karanl?k temel kurumlar?m?zdan biri olan ailenin, Osmanl? ?mparatorlu?u'ndaki konumu, büyük tarihçimiz ?lber Ortayl?'n?n kaleminden de?erlendiriliyor. Ortayl?, e?lerin birbirine kar?? sorumluluklar?, aile hukuku, çocu?un yeti?tirilmesi, devletin Müslüman ve gayrimüslim ailelere yakla??m?, miras, çok e?lilik, ataerkillik, harem gibi sa?l?kl? bilgi olmadan üzerine çokça konu?ulan mevzular? ilk elden kaynaklarla yorumluyor. Osmanl? Toplumunda Aile, yaln?zca tarihçiler ve ara?t?rmac?lar için de?il Osmanl? ?mparatorlu?u'ndaki ya?am? merak eden, sa?lam bilgilerle donanmak isteyen herkes için ideal bir çal??ma.

"Aile bir toplumun en muhafazakâr, az de?i?en kurumlar?ndan biridir ve ?imdi bu as?rda de?i?mektedir, bu de?i?me sebebiyle “aile” kurumu kadar tarihçi ara?t?rmalar?n? gerektiren bir konu yoktur. Bu nedenle Osmanl? toplumunda aile yap?s? üzerine yazd???m ve tasvip gören makalelerimi yeniden ele almak, yeni malzemeyi ara?t?rmak ve “millet” sistemi ve “hukuktaki Romanizasyon” gibi toplumsal ve hukukî çerçevesine oturtmak gerekiyordu. Bunsuz son 150 senedeki ailenin, aile hukukunun evrimini kavramak mümkün de?ildir. Bu nedenle 15.- 16. yüzy?llardan bugüne dek hukukî ve toplumsal çerçevesi içinde Osmanl? ailesinin geli?imini ele alan bu çal??may? kaleme almay? gerekli gördüm."

Author: Ilber Ortayli
Publisher: Timas Yayinlari

ISBN 9786051140315
Dimensions: 0