Osmanl? Kültür Tarihinin Bilinmeyenleri

Osmanl? Kültür Tarihinin Bilinmeyenleri

$28.50 $19.95

Kültür ve edebiyat tarihi alan?nda yapt??? çal??malarla tan?nan Prof. Dr. ?smail E. Erünsal, bu kitab?nda y?llar y?l? zihninde yo?urdu?u, çal??malar? s?ras?nda tespit etti?i, ilmî çal??malara katk? sa?layabilece?ini dü?ündü?ü, daha önce bilinmeyen belgeleri ve kültür tarihimizle ilgili baz? ilginç konular? okuyucular?yla payla?maktad?r. Erünsal yapt??? çal??malarda özellikle Osmanl?'dan günümüze kitap kültürü, sahaf ve kütüphaneler özelinde gün yüzüne ç?kmam?? birçok ?er'i sicil, rapor, seyahatname, günlük kullanm??t?r. Büyük bir ustal?kla yorumlad??? bu belgelerin hepsi Osmanl? entelektüel tarihini ayd?nlatan birer me?ale olarak literatürdeki yerini alm??t?r.

Title Osmanl? Kültür Tarihinin Bilinmeyenleri
Author Ismail E. ERUNSAL
Publisher Timas Yayinlari
SKU TMS-0243
ISBN 9786050817997

Kültür ve edebiyat tarihi alan?nda yapt??? çal??malarla tan?nan Prof. Dr. ?smail E. Erünsal, bu kitab?nda y?llar y?l? zihninde yo?urdu?u, çal??malar? s?ras?nda tespit etti?i, ilmî çal??malara katk? sa?layabilece?ini dü?ündü?ü, daha önce bilinmeyen belgeleri ve kültür tarihimizle ilgili baz? ilginç konular? okuyucular?yla payla?maktad?r. Erünsal yapt??? çal??malarda özellikle Osmanl?'dan günümüze kitap kültürü, sahaf ve kütüphaneler özelinde gün yüzüne ç?kmam?? birçok ?er'i sicil, rapor, seyahatname, günlük kullanm??t?r. Büyük bir ustal?kla yorumlad??? bu belgelerin hepsi Osmanl? entelektüel tarihini ayd?nlatan birer me?ale olarak literatürdeki yerini alm??t?r.

Fetihten sonra ?stanbul'da ilk defa hangi vak?f kütüphanesi kuruldu?

II. Bayezid dönemi âlimlerinden Molla Lütfi z?nd?kl?k itham?yla m? öldürüldü?

Fethedilen Arap ülkelerindeki vak?f kütüphaneleri Osmanl?lar taraf?ndan ya?maland? m??

Somuncu Baba hakk?ndaki yeni bilgiler.

?eyh Vefa'n?n bilinmeyen vakfiyesi.

?ehid Ali Pa?a'n?n kitaplar?n?n müsaderesi dolay?s?yla Osmanl?lara yap?lan ba?nazl?k itham? ne derecede hakl?d?r?

Viyana Elçisi Seyfullah A?a'n?n sefareti s?ras?nda ba??ndan neler geçti?

Bir Osmanl? kad?s?: Sadreddinzâde Telhîsî Mustafa Efendi, günlü?ünde hangi ilginç olaylardan bahsediyor?

Osmanl? Sultan? II. Osman ad?na gönderilen elçiyle Lehistan Kral? Nalk?ran (II. Ogüst) neler konu?tu?

A?kî Mustafa Efendi Medine Tarihi adl? eserinde neler yaz?yor?

Osmanl? münevverlerinin Evliya Çelebi'ye ve Seyahatnâme'sine bak??? nas?ld??

II. Abdülhamid döneminde Türk kütüphanecili?i nas?ld? ve hangi kütüphaneler vard??

?slâm dünyas?nda bir kütüphane türü olarak Dârü'l-?limler ne zaman ortaya ç?kt??

Her biri Osmanl? kültür tarihi alan?nda çok önemli bir bo?lu?u doldurarak gelece?in tarihçilerine ve kültür ara?t?rmac?lar?na yol gösteren birçok sorunun cevab? Osmanl? Kültür Tarihinin Bilinmeyenleri'nde…
(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day