Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Ornek Bir Yonetici Omer Bin Abdülaziz

$695 $895

Adil Akkoyunlu,?slam tarihi eserimizn bu sekizinci kitab?nda çocuklar?m?z? Ömer Bin Abdülaziz’le tan??t?rmak istiyor. Ömer Bin Abdulaziz, Emevilerin sekizinci devlet ba?kan?yd?. Alim bir insand? ve örnek bir yöneticiydi. Tamamen çökmü? olan ?slam devletini iki buçuk y?l içerisinde yeniden aya?a kald?rd?. Bütün bu haks?zl?klar? giderdi. Asr?saadeti yeniden ya?att?. Tarihçiler ona be?inci halife diyorlard?. Çocuklar?m?z? Kuranla,Resulle, Resullerin ailesiyle, yak?n arkada?lar? ile tan??t?rmazsak; ba?kalar?yla tan???r. Onlar çocuklar?m?za örnek olurlar.
Tarihi bilmeyenler, ya?ad?klar? zaman? da bilmezler ve gelece?i göremezler tarih gelece?in karanl???na ???k tutarlar. Çocuk gelecek demektir,çocuklar?n? gerekti?i ?ekilde e?itip yeti?tiremeyen toplumlar, geleceklerini yitirirler. Kuran? rehber, Resulü örnek tan?mad?kça insanl???n yüzü gülmeyecektir.Dünya insanl???, bugün bu sorumlulu?unu yerine getirmenin cezas?n? çekiyor.
Tarihiyle tan??amayanlar, ya?ad?klar? günü de tan?yamazlar ve gelce?i göremezler. Tarih gelece?e ???k tutar. Akkoyunlu bu eserinde de vahye uymayan delilsiz dayanaks?z, abart?l? ifadelere yarar? olmayan detaylara ve gereksiz tart??malara yer vermiyor. Akkoyunlu, roman tad?nda ?iirimsi bir anlat?mla sunuyor kitab?n?.Author: Adil Akkoyunlu
Publisher: Cira Cocuk Yayinlari

ISBN 9786059853217
Dimensions: 0