Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

O ve Ben

$895 $1095

We have run out of stock for this item.


Hayat?n?, Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’ni «Tan?y?ncaya Kadar» ve «Tan?d?ktan Sonra» diye iki ana bölüme ay?ran Necip Faz?l, Efendisine do?ru kendisini cezbeden hâdiseleri de mânâland?rd??? otobiyografik eseri «O Ve Ben»i 1975’de ?öyle takdim etmi?tir:
«Bu eser, dünyaya geli?imden bugüne kadar en hususî renkleri, çizgileri ve sesleriyle hayat?m?n hikâyesi ve as?l O’nu tan?d?ktan sonra mânas?n? anlamaya ba?lad???m vücut hikmetinin bende tecelli eden yak?c? ifadesidir. Bu bak?mdan, kendilerini görünceye kadar malik olabildi?im birbuçuk esere nisbetle bugün 60 cildi a?an ve hepsini birden o nura borçlu bildi?im eserler aras?nda, ?imdikini, ba? kö?eye oturtulmas? lâz?m ve en mahrem iç ve d?? iklimlere do?ru bir belirti? olarak takdim ederim.»
Kitap, 1965 senesinde «Büyük Kap?» ismiyle yay?nlanm??t?r.

Author: Necip Fazil KISAKUREK
Publisher: Buyuk Dogu

ISBN 9789758180240
Dimensions: 0