Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Mürebbiye

$495 $695

We have run out of stock for this item.


Mürebbiyeleri kat? bir ahlak anlay???n?n kurban? olurken, yeti?kin dünyas?n?n gaddarl???yla tan??an iki masum çocuk; Como gölü k?y?s?ndaki bir otelin dingin ortam?nda gözüne kestirdi?i bir genç k?za imzas?z a?k mektuplar? yazarak zalimce bir oyuna giri?en görmü? geçirmi? beyefendi; Tirol Alplerinde küçük bir lokantada gençli?inin platonik a?k?yla kar??la?an, art?k dü?kün ve ya?l? olan bu adama y?llar öncesinden duydu?u gönül borcunu ödeme f?rsat? bulan evli bir kad?n; bir genç k?z?n yar? histerik ?efkat aray???nda ifadesini bulan susuzluktan kurumu? toprak ve s?k?nt?l? ya?mur bekleyi?i. Zweig bu öykü derlemesinde, dönü?türücü deneyimleri sa?lam anlat?lara dönü?türmekteki ustal???yla yine insan?n kusurlar?n?, özlemlerini, kar??la?t??? engelleyici durumlar? empatiyle çözümlüyor.
(Tan?t?m Bülteninden)

Author: Stefan Zweig
Publisher: Isbankasi Kultur Yayinlari

ISBN 9786053326557
Dimensions: 0