Mitlerin Kisa Tarihi

Save

Kitap Yurdu

$ 14.95 
SKU: ANTS-GKK-351
ISBN: 9786051068299
Mitlerin Kisa Tarihi / ALFA-MITOLOJI YAYINLARI

Share:

Unlu Dinler Tarihcisi Karen Armstrong, tarih öncesi avc? toplumlar?ndan ba?layarak mitin do?u?unu, varolu? nedenlerini ve geçirdi?i evreleri anlat?yor. Son be? yüz y?ldaki geli?melerle giderek hayat?n her alan?na yay?lan teknoloji ve bilimsel bak?? aç?s?n?n mitolojiye ve insanl??a verdi?i zararlar? irdeliyor. Thomas Mann, James Joyce, Picasso, Conrad gibi sanatç?lar?n yap?tlar?nda, ya?ant?m?zda etkisini bütünüyle yitirmi? hikâye ve etkinliklerin imgelemimizde ve bilinçalt?ndaki varl?klar?na dikkat çekiyor.

Our brands