Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Menekşeli Mektup

$695 $895

We have run out of stock for this item.


Mustafa Kutlu'nun bu kitabında Uc hikaye yer alıyor: "Menekşeli Mektup," "Hacca gidebilmek" ve "Kan UstUne Kan Damlar." İlk hikayede psikolojik gel-gitleri olan bir postacının hazin evliliği ile, mektuplarını gOtUrdUğU villa sahibinin eşine duyduğu platonik aşk anlatılıyor. İkinci hikaye bir otobUs şofOrUnUn Hac seferini dile getirmektedir. DOnUşte kaza geCiren şofOre yardım eden olmaz. En umulmadık yerden uzanan bir el onu memleketine kavuşturur. Kutlu burada Ulkemiz insanının tUkenmeyen merhamet ve hamiyetine vurgu yapmaktadır. Son hikaye UnlU Sarıkamış Harekatına katılan ve Ruslara esir dUşen iki TUrk askerinin macerasıdır. Bunlardan biri hastalanarak Olur, Oteki Sibirya'da kaybolur.

Author: Mustafa Kutlu
Publisher: Dergah Yayinlari

ISBN 9789759953065
Dimensions: 0