Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Matüridi'de Allah-Alem İlişkisi

$895 $1095

We have run out of stock for this item.


Türk-İslam dünyasının yetiştirdiğ iender düşünürlerden biri olan Ebu Mansur el-Matüridi (238/852-333/944), kendi adına nisbetle Matüridiyye adını alan kelam ekolünün kurucusudur. O, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde doğmuş ve aynı şehirde vefat etmiştir.

Matüridi, akıl-vahiy ilişkisi konusunda aşırılıktan uzak, orta bir yol takip ederek, İslam'ın inanç esaslarını ontolojik, epistemolojik, kelami ve felsefi açılardan sistemleştirilmiş, onun ortaya koyduğu düşüneler geniş kitleler tarafından kabul görmüştür.

Bu çalışmada, Matüridi'nin, Allah-Alem ilişkisine dair görüşleri karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.

Author: Musa Kocar
Publisher: OTUKEN NESRIYAT

ISBN 9754374783
Dimensions: 0