Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Mahur Beste

$895 $1095

We have run out of stock for this item.


Mahur Beste

Mahur Beste'deTanp?nar'?n Huzur ve Sahnenin d???ndakiler adl? romanlar?nda önemli bir motif olan "Mahur Beste" temas? önemli yer tutar. Mahur beste, ac? bir a?k hikayesinin klasik musiki kal?plar?yla soyutlanmas?d?r. Tanp?nar, klasik Türk musikisini medeniyetimizin özlü bir yans?mas? olarak kabul eder. Mahur Beste'de Tanp?nar'?n di?er eserlerinde de görülen medeniyet meselesi büyük bir a??rl?kla ele al?n?r. Mahur Beste, tanzimat sonras?nda toplum hayat?m?z?n her yönüne yans?yan de?i?im ve ba?kala??m?n yans?t?ld??? ve her f?satta tart???ld??? bir roman özelli?indedir.Author: Ahmet Hamdi Tanpinar
Publisher: Dergah

ISBN 9789759955755
Dimensions: 0