Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Mahkemelerde

$495 $695

Hülasa: Kuyucakl? Yusuf yüzümüzü a?artacak bir sanat eseridir. Zararl? bir taraf?n? göremedim. Mevzuubahis tenkitler bugün el üstünde tutulan baz? Avrupa ?aheserlerinde gördü?ümüz -ayn? mevzulara ait- tenkitler yan?nda son derece masum ve küçük kal?r. Yaln?z bir ?ahs?n ve bir roman?n de?il, memleketimizde ilerlemesi laz?m bir büyük ve faydal? sanat?n da davas?n? gören Cumhuriyet adliyesinden zaten zay?f olan Türk roman?n?n cesaretini k?racak bir karar ç?kmayaca??n? kuvvetle ümit ederim.
Maarif Vekaleti Müfetti?lerinden
Re?at Nuri

Yazarl???n?n yan? s?ra siyasal kimli?i de öne ç?kan Sabahattin Ali, 1930'lu ve 1940'l? y?llarda Sol görü?lü olman?n bütün zorluklar?n? ya?ad?. Filiz Ali'nin babas?na ait bir sand?kta buldu?u belgeler, bu zorluklar?n ve çilelerin birer tutana?? niteli?indedir. Mahkemelerde Türk edebiyat tarihinde ilk defa Kuyucakl? Yusuf için Re?at Nuri taraf?ndan yaz?lm??, sansür konusunda hala geçerli say?labilecek görü?lerin ifade edildi?i raporu, Sabahattin Ali'nin soyad? konusundaki hassasiyetini, dönemin ünlü ki?ileri ile aras?nda geçen tart??malar? ve özel hayat?nda ???k tutacak birçok belgeyi içeriyor.Author: Sabahattin Ali
Publisher: Yapi Kredi Yayinlari

ISBN 9789750807978
Dimensions: 0