Lugat 365 Bazi Kelimeler Çok Güzel

Save

Desen Kitapevi

$ 19.95 
SKU: ANT-DSN-0013
ISBN: 9789750730030
Banu Ertu?rul | Onur Ertu?rul / Can Yayinlari

Share:

Baz? Kelimeler Çok Güzel...

Lugat 365 projesi, 2014 y?l?n?n sonlar?na do?ru, Banu-Onur Ertu?rul çiftinin akl?na dü?er. "Hissikablelvuku" gibi, "mü?külpesent" gibi baz? kelimeler, hem söyleni?leri, hem de kapsad?klar? anlam alanlar?, dolu dolu geçmi?leri ile ne güzeldirler. Kollar? s?var, 2015 y?l? boyunca her gün be?endikleri bir kelimeyi twitter üzerinden payla?maya, eski kelimeleri unutmu? ya da hiç duymam?? günümüz toplumunun dikkatine sunmaya ba?larlar... Öyle ki, zamanla payla??lan kelimeler o günün güncel olaylar?na, duygular?na göndermeler içermeye, adeta "ya?amaya" ba?lar.. Takipçileri k?sa zamanda yüz binleri bulur...

Lugat365 payla??mlar? 2015 y?l? sonu itibariyle sona erecek. Ama yay?mlad???m?z kitap, o kelimeleri bir araya getirerek önemli bir kaynak ve ba?ucu sözlü?ü olacak. Kendine özel tasar?m? ve sunumuyla...

Our brands