Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Lugat 365 Bazi Kelimeler Çok Güzel

$1995

We have run out of stock for this item.


Baz? Kelimeler Çok Güzel...

Lugat 365 projesi, 2014 y?l?n?n sonlar?na do?ru, Banu-Onur Ertu?rul çiftinin akl?na dü?er. "Hissikablelvuku" gibi, "mü?külpesent" gibi baz? kelimeler, hem söyleni?leri, hem de kapsad?klar? anlam alanlar?, dolu dolu geçmi?leri ile ne güzeldirler. Kollar? s?var, 2015 y?l? boyunca her gün be?endikleri bir kelimeyi twitter üzerinden payla?maya, eski kelimeleri unutmu? ya da hiç duymam?? günümüz toplumunun dikkatine sunmaya ba?larlar... Öyle ki, zamanla payla??lan kelimeler o günün güncel olaylar?na, duygular?na göndermeler içermeye, adeta "ya?amaya" ba?lar.. Takipçileri k?sa zamanda yüz binleri bulur...

Lugat365 payla??mlar? 2015 y?l? sonu itibariyle sona erecek. Ama yay?mlad???m?z kitap, o kelimeleri bir araya getirerek önemli bir kaynak ve ba?ucu sözlü?ü olacak. Kendine özel tasar?m? ve sunumuyla...Author: Banu Ertugrul | Onur Ertugrul
Publisher: Can Yayinlari

ISBN 9789750730030
Dimensions: 0