KURTULUS SAVASINDA BEKTASiLER

Kitap

$ 19.95 $ 30.00
SKU: GKK-054
ISBN: 9789758704200
Hulya KUCUK / Kitap YAYINLARI

Share:

Milli Mücadele'nin ba?lang?c?ndaki en önemli olaylardan biri Mustafa Kemal'in 27 Aral?k 1919'da Ankara'ya giri?idir. Güzel bir kar??lama töreni, halk taraf?ndan benimsenmi? bir lider olmaya o s?rada çok ihtiyac? olan Mustafa Kemal'e istedi?i me?ruiyete sa?layabilirdi. Muhte?em bir Seymen Alay? geçidi i?te bu amaçla düzenlenmi?ti. Alay?n arka k?sm?nda özel giysileriyle Nak?ibendiler, Sadîler, Rifaîler, Kadirîler, Mevlevîler, Bayramîler, Bekta?iler gibi birçok tarikat mensubu yürüyordu. Osmanl? Imparatorlu?u'nun kurulu? ve geli?iminde çok önemli rolleri olan tarikatlar?n ve özellikle Bekta?ili?in Kurtulu? Sava??'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu?unda nas?l bir rolü olmu?tu? Yrd. Doç. Dr. Hülya Küçük; bu ara?t?rmas?nda Osmanl? Imparatorlu?u'nda sufi gelenek, Bekta?ili?in tarihi ve 1918-1923 y?llar? aras?nda sufi tarikatlar?n durumu hakk?nda bilgiler veriyor. Bekta?iler ile Aleviler aras?ndaki ili?kileri, Bekta?ilerin Osmanl? Imparatorlu?u'nun son y?llar? ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk y?llar?ndaki faaliyetlerini, tarikatlar?n Milli Mücadele'deki rolünü titiz bir çal??mayla ayr?nt?l? bir biçimde inceliyor. Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Ba?kanl???, Ba?bakanl?k Cumhuriyet Ar?ivi ve Ba?bakanl?k Osmanl? Ar?ivleri'nden yararlanan ve çok say?da ki?iyle yüz yüze görü?en Hülya Küçük olgular?n izinden yürürken ilk defa bu kitapta yay?nlanacak olan baz? foto?raflara da ula??yor. Hülya Küçük, Konya Selçuk Üniversitesi ö?retim üyesi. Tasavvuf ve Islam'la ilgili kitap ve makaleleri var. Bu kitap, ''Brill Academic Publishers'' taraf?ndan 2002'de yay?nlanan The Role of Bektashis in Turkey's National Struggle adl? eserinin gözden geçirilmi? ve zenginle?tirilmi? Türkçe bask?s?.

Our brands