Kördü?üm

Deal of the Day

Kördü?üm

Author: Ay?e Kulin
$17.95

“Hayat?m, beni cehenneme savuran bir rüzgârla altüst olmu?tu, böyle olmas?nda ne suçum ne de katk?m vard?. Etraf?mda neler dönüyor, bilmiyordum.

Book Title Kördü?üm
Author Ay?e Kulin
Publisher Everest Yay?nlar?
SKU BSR-0152
ISBN 9786051851969

“Hayat?m, beni cehenneme savuran bir rüzgârla altüst olmu?tu, böyle olmas?nda ne suçum ne de katk?m vard?. Etraf?mda neler dönüyor, bilmiyordum.


Fakat tuhaf bir ?ekilde içinde bocalad???m çaresizlik duygusu giderek mücadele ruhuyla yer de?i?tiriyordu…”

 

Esrarengiz bir kaza sonucu bellek kayb? ya?ayan, bu nedenle  “Gizem” ad?yla an?lan genç kad?n?n tek bir iste?i vard?r: 


kendi gerçe?ine ula?mak…

 

Bir süre hastanede kald?ktan sonra özel bir klini?e yat?r?lan Gizem, bu kapal? ortamda, hayal bile edemeyece?i travmalar ya?am?? genç bir kad?nla ve onunla özel olarak ilgilenen doktor Orhan’la ili?ki kurar. Zamanla kendinde unutu?un o s?ms?k? kilitli kap?s?n? aralayacak gücü bulan Gizem, hat?rlad?klar?yla kumpaslar, entrikalar ve rastlant?larla örülü, Türkiye’de ya?anan bu karma??k günleri de içine alan esasl? bir kas?rgaya kap?lm?? gitmekte oldu?unu görecektir. 


Kördü?üm, hayat?n?n hassas bir evresinde, günümüzün ac?mas?z çarklar? aras?na s?k??m?? genç bir kad?n?n ya?ad?klar?n? çarp?c? bir “geri dönü?” hikayesiyle anlat?yor. Ay?e Kulin çok sevilen Kanad? K?r?k Ku?lar’da oldu?u gibi, ülkesinin çalkant?lar? ile sars?lan ama tutkular?na da sorumluluklar?na da sahip ç?kan genç bir kad?n?n ayakta kalma mücadelesini gözler önüne seriyor.