Kerberos Pkk dan Jitem e Bir Tetikçinin Anotomisi

Kerberos Pkk dan Jitem e Bir Tetikçinin Anotomisi

Author: U?ur Bal?k
$13.95

“?stihbarat Grup Komutan? Cem Ersever hem Hikmet Köksal Pa?a’ya hem de Hayri Kozakç?o?lu’na istedi?ini yapt?rabiliyordu.”

“Ali Ozansoy Jandarmadaki memuriyetini b?rakarak istifa etti ve Hanefi Avc?’n?n vas?tas?yla Emniyet Genel Müdürlü?ü’ne sözle?meli personel olarak girdi.”

“Maa? bordrolar?na bir dönem do?rudan J?TEM yaz?l?yordu, daha sonra J?TEM ad? faili meçhuller ve Susurluk ile ilgili haberlerde ç?kmaya ba?lay?nca hemen düzelttiler, bir daha da yaz?lmad?.”

Abdulkadir Aygan, itirafç? olduktan sonra J?TEM'de sivil memur olarak göreve ba?lad?, birçok faili meçhul eylemde fiilen yer ald?. Ve ?imdi J?TEM'de bulundu?u dönemdeki cinayetleri, i?kenceleri, hedefleri, çapra??k ili?kileri anlat?yor...

Ara?t?rmac? gazeteci U?ur Bal?k, Abdulkadir Aygan'? konu?turmakla kalm?yor, J?TEM'in varl???n? kan?tlayan belgeleri de sunuyor. Üstelik Aygan'?n çarp?c? itiraflar?, J?TEM'in kanl? eylem ma?durlar?n?n konu?malar? ile de destekleniyor.

Kerberos / Bir Tetikçinin Anatomisi dikkatlerden kaçmayacak bir yak?n tarih de?ifresi...

Title Kerberos Pkk dan Jitem e Bir Tetikçinin Anotomisi
Author U?ur Bal?k
Publisher Timas Yayinlari
SKU TMS-0043
ISBN 9786051143460

“?stihbarat Grup Komutan? Cem Ersever hem Hikmet Köksal Pa?a’ya hem de Hayri Kozakç?o?lu’na istedi?ini yapt?rabiliyordu.”

“Ali Ozansoy Jandarmadaki memuriyetini b?rakarak istifa etti ve Hanefi Avc?’n?n vas?tas?yla Emniyet Genel Müdürlü?ü’ne sözle?meli personel olarak girdi.”

“Maa? bordrolar?na bir dönem do?rudan J?TEM yaz?l?yordu, daha sonra J?TEM ad? faili meçhuller ve Susurluk ile ilgili haberlerde ç?kmaya ba?lay?nca hemen düzelttiler, bir daha da yaz?lmad?.”

Abdulkadir Aygan, itirafç? olduktan sonra J?TEM'de sivil memur olarak göreve ba?lad?, birçok faili meçhul eylemde fiilen yer ald?. Ve ?imdi J?TEM'de bulundu?u dönemdeki cinayetleri, i?kenceleri, hedefleri, çapra??k ili?kileri anlat?yor...

Ara?t?rmac? gazeteci U?ur Bal?k, Abdulkadir Aygan'? konu?turmakla kalm?yor, J?TEM'in varl???n? kan?tlayan belgeleri de sunuyor. Üstelik Aygan'?n çarp?c? itiraflar?, J?TEM'in kanl? eylem ma?durlar?n?n konu?malar? ile de destekleniyor.

Kerberos / Bir Tetikçinin Anatomisi dikkatlerden kaçmayacak bir yak?n tarih de?ifresi...

Deal of the Day