Kerberos Pkk dan Jitem e Bir Tetikçinin Anotomisi

Deal of the Day

Kerberos Pkk dan Jitem e Bir Tetikçinin Anotomisi

Author: Timas
$13.95

“?stihbarat Grup Komutan? Cem Ersever hem Hikmet Köksal Pa?a’ya hem de Hayri Kozakç?o?lu’na istedi?ini yapt?rabiliyordu.”

“Ali Ozansoy Jandarmadaki memuriyetini b?rakarak istifa etti ve Hanefi Avc?’n?n vas?tas?yla Emniyet Genel Müdürlü?ü’ne sözle?meli personel olarak girdi.”

“Maa? bordrolar?na bir dönem do?rudan J?TEM yaz?l?yordu, daha sonra J?TEM ad? faili meçhuller ve Susurluk ile ilgili haberlerde ç?kmaya ba?lay?nca hemen düzelttiler, bir daha da yaz?lmad?.”

Abdulkadir Aygan, itirafç? olduktan sonra J?TEM'de sivil memur olarak göreve ba?lad?, birçok faili meçhul eylemde fiilen yer ald?. Ve ?imdi J?TEM'de bulundu?u dönemdeki cinayetleri, i?kenceleri, hedefleri, çapra??k ili?kileri anlat?yor...

Ara?t?rmac? gazeteci U?ur Bal?k, Abdulkadir Aygan'? konu?turmakla kalm?yor, J?TEM'in varl???n? kan?tlayan belgeleri de sunuyor. Üstelik Aygan'?n çarp?c? itiraflar?, J?TEM'in kanl? eylem ma?durlar?n?n konu?malar? ile de destekleniyor.

Kerberos / Bir Tetikçinin Anatomisi dikkatlerden kaçmayacak bir yak?n tarih de?ifresi...

Book Title Kerberos Pkk dan Jitem e Bir Tetikçinin Anotomisi
Author Timas
Type Book
Date Published Feb 05, 2019

“?stihbarat Grup Komutan? Cem Ersever hem Hikmet Köksal Pa?a’ya hem de Hayri Kozakç?o?lu’na istedi?ini yapt?rabiliyordu.”

“Ali Ozansoy Jandarmadaki memuriyetini b?rakarak istifa etti ve Hanefi Avc?’n?n vas?tas?yla Emniyet Genel Müdürlü?ü’ne sözle?meli personel olarak girdi.”

“Maa? bordrolar?na bir dönem do?rudan J?TEM yaz?l?yordu, daha sonra J?TEM ad? faili meçhuller ve Susurluk ile ilgili haberlerde ç?kmaya ba?lay?nca hemen düzelttiler, bir daha da yaz?lmad?.”

Abdulkadir Aygan, itirafç? olduktan sonra J?TEM'de sivil memur olarak göreve ba?lad?, birçok faili meçhul eylemde fiilen yer ald?. Ve ?imdi J?TEM'de bulundu?u dönemdeki cinayetleri, i?kenceleri, hedefleri, çapra??k ili?kileri anlat?yor...

Ara?t?rmac? gazeteci U?ur Bal?k, Abdulkadir Aygan'? konu?turmakla kalm?yor, J?TEM'in varl???n? kan?tlayan belgeleri de sunuyor. Üstelik Aygan'?n çarp?c? itiraflar?, J?TEM'in kanl? eylem ma?durlar?n?n konu?malar? ile de destekleniyor.

Kerberos / Bir Tetikçinin Anatomisi dikkatlerden kaçmayacak bir yak?n tarih de?ifresi...