Kara Kitap

Save

Kitap Yurdu

$ 12.95 
SKU: ANTS-GKK-433
ISBN: 9789750826139
Orhan Pamuk / Yapi Kredi Yayinlari

Share:

Galip, çocukluk a?k?, arkada??, amcas?n?n k?z?, sevgilisi ve kay?p kar?s? Rüya'y? karl? bir k?? günü ?stanbul'da aramaya ba?lar. Çocuklu?undan beri yaz?lar?n? hayranl?kla okudu?u yak?n akrabas? gazeteci Celâl'in kö?e yaz?lar?, bu aray??ta ona i?aretler yollayacak ve e?lik edecektir. Okuyucu, bir yanda her bacas?, her soka??, her insan? ba?ka bir esrarl? âlemin i?aretine dönü?en ?stanbul'da Galip'in ara?t?rmalar?n? ve kar??la?t??? ki?ileri izlerken, bir yandan da bu ara?t?rmalar? de?i?ik i?aretler ve tuhaf hikâyelerle tamamlayan Celâl'in kö?e yaz?lar?yla kar??la??r. Eski cellatlar?n hikâyelerinden Bo?az'?n sular?n?n çekilece?i felaket günlerine, k?l?k de?i?tiren pa?alardan kültür tarihimizde kalm?? esrarl? cinayetlere, karl? gecenin a?k hikâyelerinden yüzlerimizin üzerindeki anlam?n s?rlar?na, ?stanbul'un ücra ve karanl?k kö?elerinden gülünç ve tuhaf ki?ilerine, yak?n tarihimizden günlük hayat?m?z?n unutulmu? ve ?a??rt?c? ayr?nt?lar?na kadar uzanan bu ara?t?rma Galip'i hem kay?p kar?s?na, hem de hayat?m?z?n içine gömüldü?ü kay?p esrar do?ru çekecektir.

Our brands