ISTANBUL EGE YOLLARINDA

Save

Kitap

$ 9.95 $ 12.50
SKU: GKK-053
ISBN: 9786051050867
Henry CHRISTMAST / Kitap YAYINEVI

Share:

Elinizdeki seyahatname Henry Christmasm (1811-1868) 1851de üç cilt olarak bas?lan The shores and islands of the Mediterranean (Akdeniz K?y?lar? ve Adalar?) adl? eserinin son cildini olu?turmaktad?r. ?lk iki cildi ?spanya, Portekiz, Kuzey ?talya, Avusturya ve Yunanistana ay?ran yazar, son cildi ?stanbulun yan? s?ra, Efes, ?zmir, Bergama, Salihli, Ala?ehir, Denizli ve Akhisar? kapsayacak ?ekilde Anadoluya ay?rm??t?r. Her cildi ayr? ayr? bas?p farkl? önsözler yazmad??? için, Christmasm seyahat sebebi ile seyahat edeceklere yönelik baz? önerilerini birinci cildin ba??nda bulunan önsözden ö?reniyoruz. Buna göre seyyah?m?z uzun süren sa?l?k sorunlar?n?n ard?ndan hem rahatlamak için hem de s?cak iklimlerin kendisine yararl? olaca?? dü?üncesiyle yola koyulmu?; seyahatnamesini, gözlemledi?i ülkelerin o günlerde tarihlerinin çok ilginç ve kritik bir döneminde oldu?unu dü?ünerek kaleme alm??t?r. Ara?t?rma düzeninin ve orta s?n?f?n konu?tu?u dillere hâkim olman?n önemini vurgulayan yazar, seyahat usulü konusunda demiryolunun çok k?s?tl? oldu?unu, Anadolu özelinde ise tek seyahat ?eklinin at üstünde mümkün olaca??n? ifade etmektedir. Bar?nmayla ilgili olarak önsözde sadece iki otelden bahsedildi?i görülmektedir: ?zmir için Milles Hotel, ?stanbul içinse Hotel de lEurope. Kitab?n ilk üç bölümü ?stanbula ayr?lm??, sonraki on bölüm ise Egenin antik kentlerine. Pek çok alanda çal??malar yapan Henry Christmas, özellikle ?ngiliz tarihi ve arkeolojisi alan?nda yapt??? faaliyetlerle tan?n?yor.

Our brands