IBN FADLAN SEYAHATNAMESi

Save

ANT Stores

$ 9.95 $ 12.00
SKU: YTP-003
ISBN: 9786054052226
Ramazan SESEN / Yeditepe YAYINEVi

Share:

Bu seyahatnâme X. yüzy?ldaki Türklerin tarihi hakk?nda en canl?, en sa?lam vesikalardand?r. Ibn Fadlan gibi kültürlü, mütecessis bir ki?inin gözlemlerine dayanmaktad?r. Veciz ve ak?c? bir üslupla kaleme al?nm??t?r. Yaz?ld??? tarihten itibaren do?uda, daha sonra bat?da çe?itli ki?iler taraf?ndan kaynak olarak kullan?lm??, çok say?da çal??maya konu olmu?, çe?itli dillere çevrilmi?, filmlere konu olmu?tur. Ibn Fadlan elçilik için gitti?i s?rada u?rad??? Türk kabilelerinin idaresi, dinleri, adetleri, hukuklar? hakk?nda çok de?erli bilgiler vermi?, o kavimlerden olan ki?ilere sorular yöneltmi?, onlar?n mantalitesini anlamaya çal??m??t?r. Devrindeki O?uzlar, Bulgarlar, Ruslar hakk?nda son derece önemli bilgiler vermi?tir.

Our brands