Hayvan Çiftligi (Ciltsiz)

Kitap Yurdu

$ 14.95 $ 19.95
SKU: ANTS-GKK-064
ISBN: 9789750719387
George Orwell / CAN YAYINLARI / 2016

Share:

?ngiliz yazar George Orwell (1903-1950), ülkemizde daha çok 1984 adl? kitab?yla tan?n?r. Hayvan Çiftli?i, onun ça?da? klasikler aras?na girmi? ikinci ünlü yap?t?d?r. 1940'lardaki 'reel sosyalizm'in ele?tirisi olan bu roman, dünya edebiyat?nda 'yergi' türünün ba?yap?tlar?ndan biridir. Hayvan Çiftli?i'nin ki?ileri hayvanlard?r.
George Orwell, bu roman?nda tarihsel bir gerçe?i ele?tirmektedir. Romandaki önder domuzun, düpedüz Stalin'i simgeledi?i aç?kça görülecektir. Öbür ki?iler bire bir belli olmasalar da, bir diktatörlük ortam?nda yer albilecek ki?ilerdir. Roman?n alt ba?l??? Bir Peri Masal?'d?r. Küçükleri e?lendirecek bir peri masal? de?ildir; ama roman, bir masal anlat?m?yla yaz?lm??t?r.

Our brands