Hatiralarin Masumiyeti

Save

Kitap Yurdu

$ 9.95 $ 14.95
SKU: ANTS-GKK-054
ISBN: 9789750836299
Orhan Pamuk / YAPI KREDi YAYINLARI / 2016

Share:

Orhan Pamuk’un bu Cuma kitapç?lara verilecek yeni kitab? Hat?ralar?n Masumiyeti, bir film kitab?. Kitap Pamuk’un bu film için yazd??? metinleri, konu?malar? ve filmden seçilmi? kareleri içeriyor.

2012 y?l?nda ?ngiliz yönetmen Grant Gee ile Orhan Pamuk, Masumiyet Müzesi, ?stanbul ve Pamuk’un dünyas?n? kapsayan bir belgesel için çal??maya karar verdiler. Sonuçta ortaya 72. Venedik Film Festivali’nde ele?tirmenlerin yo?un övgüsüyle kar??lanan bir belgesel film Hat?ralar?n Masumiyeti ç?kt?.
Türkiye’de 25 Mart’ta sinemalarda gösterime girecek olan Hat?ralar?n Masumiyeti “The Innocence of Memories”, ?ngiltere ve ba?ka Avrupa ülkelerinde de sinemalarda gösteriliyor… Pamuk bu film için romandaki bir kahraman? geli?tirdi.

“Benim ad?m Ayla, Füsun’un arkada??yd?m. On bir y?l ona kom?u ya?ad?m...”

Orhan Pamuk, ?ngiliz belgesel film yönetmeni Grant Gee ile birlikte haz?rlad???, Hat?ralar?n Masumiyeti “The Innocence of Memories” filminde Masumiyet Müzesi roman?ndaki Kemal ile Füsun’un a?k hikâyesine Füsun’un arkada?? Ayla’n?n gözünden yeniden bakan bölümler eklemi?ti.

Pamuk, bu filmden yola ç?karak haz?rlad??? Hat?ralar?n Masumiyeti kitab?na senaryonun yan? s?ra, yazar ve arkada?? Emre Ayvaz’?n film için kendisiyle gerçekle?tirdi?i söyle?inin “Roman, Müze, Film” adl? özgün bir anlat?ya dönü?türdü?ü metnini de ekledi. Kitapta ayr?ca Orhan Pamuk’un ve Grant Gee’nin (filmden) seçti?i görüntüler de yer al?yor.

Kitab?n son bölümünü olu?turan ve filmin ?stanbul’daki ilk gösterimi onuruna Pamuk ve Gee’nin yapt??? halka aç?k söyle?i ise edebiyat ve sineman?n meydana getirilme süreçlerinden hayatlar?m?z?n benzerli?ine, edebiyat kadar sinema merakl?lar?na da sesleniyor.

Pamuk’un 2008 y?l?nda yay?nlad??? Masumiyet Müzesi roman? 1975 ile 1984 y?llar? aras?nda ?stanbul’da, varl?kl? i? adam? Kemal ve onun uzak akrabas?, yoksul Füsun’un aras?ndaki unutulmaz ve talihsiz a?k? anlat?yor. Masumiyet Müzesi ise bu unutulmaz a?ka ve ?stanbul’daki gündelik hayat?n izlerine tan?kl?k etti?imiz, kelimelerin e?yalara dönü?tü?ü bir mekan.

Orhan Pamuk: “Bir ?ehirde benim yapt???m gibi 62 y?l sürekli ya?arsan?z, ?ehrin, an?tlar?n, binalar?n, manzaralar?n, duvarlar?n, a?açlar?n, gecesi gündüzü, kedisi köpe?i, sokaktaki insan?, kald?r?m?, meydan?, her ?eyi sizin hat?ralar?n?za gönderme yapan bir i?arete dönü?ür.”

Our brands