Filmlerde Din Kulturu ve Ahlak Bilgisi Dersi

Save

Kitap Yurdu

$ 19.95 
SKU: ANTS-GKK-248
ISBN: 9786051335773
Bilal Yorulmaz / Nobel Yayin Dagitim

Share:

Bir resim bin kelimeye bedeldir. Bir iki dakikal?k bir klip ise bazen yüz binlerce kelimenin veremeyece?i duygular? insanlara aktarabilir. Filmler genellikle etkili yayg?n e?itim araçlar?d?r. Toplum üzerinde yava? ama kal?c? etkiler b?rak?rlar. Süreç içerisinde sosyal hayatta önemli de?i?iklikler meydana getirirler. Yayg?n e?itimde bu denli etkili olan sinema filmleri örgün e?itimde de de?erli birer e?itim materyaline dönü?türülebilir. S?rf örgün e?itim için filmler üretmek pahal? bir süreç olaca??ndan popüler filmlerden bölümler kullanmak k?sa vadede filmlerden faydalanmay? kolayla?t?rmaktad?r.
Ülkemizde yeterli miktarda DKAB derslerinde kullan?labilecek kaliteli e?itsel filmlerin bulundu?u söylenemez. Bu durum Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ö?retmenlerine alternatif yollar sunmay? gerektirmektedir. Bu alternatif aray???m?z içerisinde popüler filmler ile dinî filmler bize bir ç?k?? yolu sunmaktad?r. E?itim maksatl? üretilmeyen popüler filmlerde e?itsel maksatlarla kullanabilece?imiz 1-2 dakikal?k sahneler bulunabilmektedir. Bu sahneleri keserek derslerimizde kullanmak, film ihtiyac?m?z? önemli ölçüde kar??layacakt?r. Popüler filmlerden sahnelerin yan?nda dinî filmlerin de tamam? yerine ilgili bölümlerini kullanmak daha faydal? görünmektedir.

Our brands