Fahrenheit 451

Fahrenheit 451

Author: Ray Bradbury
$12.95

Yaz?lm?? en iyi bilimkurgu roman?. ?lk okudu?umda, yaratt??? dünyayla kâbuslar görmeme sebep olmu?tu. -Margaret Atwood
Öyle bir eser ki, hakk?nda ne söylesem eksik kal?r. -Neil Gaiman
Hugo En ?yi Roman Ödülü
Prometheus ?eref Kürsüsü Ödülü
Ray Bradbury sadece bilimkurgunun de?il fantastik edebiyat?n ve korkunun da yirminci yüzy?ldaki ustalar?ndan biri. Bilimkurgunun iyi edebiyat da olabilece?ini kan?tlayan belki de ilk yazar. Yay?mland??? anda klasikle?en, distopya edebiyat?n?n dört temel kitab?ndan biri olan Fahrenheit 451 ise bir yirminci yüzy?l ba?yap?t?.
Guy Montag bir itfaiyeciydi. Televizyonun hüküm sürdü?ü bu dünyada kitaplar ise yok olmak üzereydi zira itfaiyeciler yang?n söndürmek yerine ortal??? ate?e veriyordu. Montag'?n i?i ise yasad??? olanlar?n en tehlikelisini yakmakt?: Kitaplar?.
Montag yapt??? i?i tek bir gün dahi sorgulamam??t? ve tüm gününü televizyonla kapl? odalarda geçiren e?i Mildred'la beraber ya??yordu. Ancak yeni kom?usu Clarisse'le tan??mas?yla tüm hayat? de?i?ti. Kitaplar?n de?erini kavramaya ba?layan Montag art?k tüm bildiklerini sorgulayacakt?.
?nsanlar?n u?runa canlar?n? feda etmeyi göze ald??? bu kitaplar?n içinde ne vard?? Gerçeklerin fark?na vard?ktan sonra bu karanl?k toplumda art?k ya?anabilir miydi?
Fahrenheit 451, yeryüzünde tek bir kitap kalacak olsa, o kitap olmaya aday.
Mutlu olmam?z için gerekli her ?eye sahibiz, ama mutlu de?iliz. Bir ?ey eksik. Etrafa bak?nd?m. Ortadan kayboldu?unu kesinlikle bildi?im tek ?ey, on-on iki y?ld?r yakt???m kitaplard?.

Book Title Fahrenheit 451
Author Ray Bradbury
Publisher ?thaki Yay?nlar?
SKU BSR-0027
ISBN 9786053757818

Yaz?lm?? en iyi bilimkurgu roman?. ?lk okudu?umda, yaratt??? dünyayla kâbuslar görmeme sebep olmu?tu. -Margaret Atwood
Öyle bir eser ki, hakk?nda ne söylesem eksik kal?r. -Neil Gaiman
Hugo En ?yi Roman Ödülü
Prometheus ?eref Kürsüsü Ödülü
Ray Bradbury sadece bilimkurgunun de?il fantastik edebiyat?n ve korkunun da yirminci yüzy?ldaki ustalar?ndan biri. Bilimkurgunun iyi edebiyat da olabilece?ini kan?tlayan belki de ilk yazar. Yay?mland??? anda klasikle?en, distopya edebiyat?n?n dört temel kitab?ndan biri olan Fahrenheit 451 ise bir yirminci yüzy?l ba?yap?t?.
Guy Montag bir itfaiyeciydi. Televizyonun hüküm sürdü?ü bu dünyada kitaplar ise yok olmak üzereydi zira itfaiyeciler yang?n söndürmek yerine ortal??? ate?e veriyordu. Montag'?n i?i ise yasad??? olanlar?n en tehlikelisini yakmakt?: Kitaplar?.
Montag yapt??? i?i tek bir gün dahi sorgulamam??t? ve tüm gününü televizyonla kapl? odalarda geçiren e?i Mildred'la beraber ya??yordu. Ancak yeni kom?usu Clarisse'le tan??mas?yla tüm hayat? de?i?ti. Kitaplar?n de?erini kavramaya ba?layan Montag art?k tüm bildiklerini sorgulayacakt?.
?nsanlar?n u?runa canlar?n? feda etmeyi göze ald??? bu kitaplar?n içinde ne vard?? Gerçeklerin fark?na vard?ktan sonra bu karanl?k toplumda art?k ya?anabilir miydi?
Fahrenheit 451, yeryüzünde tek bir kitap kalacak olsa, o kitap olmaya aday.
Mutlu olmam?z için gerekli her ?eye sahibiz, ama mutlu de?iliz. Bir ?ey eksik. Etrafa bak?nd?m. Ortadan kayboldu?unu kesinlikle bildi?im tek ?ey, on-on iki y?ld?r yakt???m kitaplard?.

 (Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day