Dini Terimler Sozlugu

Save

Kitap Yurdu

$ 9.95 
SKU: ANTS-GKK-241
ISBN: 9789758739417
Amine Kevser Karaca / Dus Degirmeni

Share:

Çocuklar?m?zda dinî de?erlerimiz konusunda fark?ndal?k olu?turmak ve dinî terimlerin anlamlar?na a?inal?k sa?lamak amac?yla haz?rlanan kitapta 31 kavrama yer verilmi?tir. Kavramlarla ilgili seviyeye uygun bir tan?m verildikten sonra etkinlik uygulamas?na geçilmi?tir. Okul öncesi dönem geli?im özellikleri dikkate al?nm??, bilgilerde sadelik önemsenmi?tir.

Our brands