Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Çocuk Neyi Neden Yapar? - 2

$1195 $1400

S?radan gibi gelen çocuk davran??lar?n?n birço?u onun duygu dünyas?ndan izler ta??r yeti?kine...
Kimi zaman karde?ini iterken...
Kimi zaman kö?ede bir yerde sessizce oynarken...
Kimi zaman huysuzca her söylenene itiraz ederken...
Bazen ??mar?p, bazen y?l???rken...
Bazen yemek yiyip bazen yemezken...
Bazen ödevlerin yap?p bazen yapmazken...

Asl?nda bir mesaj? vard?r yeti?kine çocu?un. Çocuk davran??lar?n? okuyabilen ebeveynler, çocuklar?n verdi?i mesajlar? do?ru anlarken bir taraftan da birlikte ya?aman?n keyfini sürerler. Mesajlar? do?ru okuyamayan ebeveynler ise, çocu?uyla sürekli bir çat??ma, huzursuzluk, ba??rt? ça??rt? içinde bulurlar kendilerini.

??te Pedagog Dr. Adem Güne?, s?radan gibi görünen birçok çocuk davran???n?n hangi anlamlar içerdi?ini ebeveynlerle payla?arak, çocuk davran??lar? anlamada çaresiz kalan ebeveynlere pratik bir bilgi kayna?? sunuyor. Çocuk davran??lar?n?n nedenlerini ve çözüm önerilerini yal?n ve anla??l?r bir dille anlat?p çözüm önerileri veriyor.

Her ebeveynin mutlak bilmesi gereken çocuk davran??lar? Çocuk Neyi Neden Yapar 2'de topland?.
(Tan?t?m Bülteninden)Author: Adem Gunes
Publisher: Nesil Yayinlari

ISBN 9786051830148
Dimensions: 0