Bülbülü Öldürmek

Kitap Yurdu

$ 14.95 $ 19.95
SKU: ANTS-GKK-063
ISBN: 9789755706849
Harper Lee / SEL YAYINLARI / 1960

Share:

1960 y?l?nda yay?mland???ndan bu yana bütün edebiyatseverlerin gönlünde özel bir yer edinen, Pulitzer ödüllü Bülbülü Öldürmek, Amerika’n?n güneyinde ya?anan ?rkç?l??? ve e?itsizli?i bir çocuk kahraman?n, Scout Finch’in gözünden anlat?yor.
Harper Lee, kulland??? yal?n ama çarp?c? dil arac?l???yla adalet, özgürlük, e?itlik ve ayr?mc?l?k gibi hâlâ güncel temalar?, Scout’?n büyüyü? öyküsüyle birlikte dokuyarak, iyilik ve kötülü?ü hem bireysel hem de toplumsal düzeyde mercek alt?na al?yor. Bir “zenci”nin haks?z yere suçlanmas? üzerinden geli?en olaylar; önyarg?lar, riyakârl?k, s?n?f ve ?rk çat??malar?yla beslenen küçük Amerikan kasabas?n?n s?n?rlar?n? a??p, insanlar aras? ili?kide adaletin ve dürüstlü?ün önemini anlatan evrensel bir hikâyeye dönü?üyor. Etkileyici gerçekli?i ile ürperten, “insani” vurgusuyla sar?p sarmalayan, ça?da? dünya edebiyat?n?n en önemli örneklerinden biri olan bu klasik roman, Ülker ?nce çevirisiyle tekrar Türkçede.

“?stedi?in kadar saksa?an? vur vurabilirsen ama unutma, bülbülü öldürmek günaht?r.”

Our brands