Ba?lanma

Deal of the Day

Ba?lanma

Author: ANT Stores
$9.95
"Dostluk, kar??l?kl? birbirine bakmak de?il, ayn? yöne birlikte bakmakt?r" der Exupéry. Yapayaln?z dola??yor bu ça??n insan?. Çünkü birlikte yürüyecek kadar güvenmiyor kimse birbirine. ?nsanlar? birbirine sevdirmek gerekiyor öncelikle, bunun için. Resmî ö?reti önce güveni sarst? Türk ulusunda. Böylece eylemsizli?e itti onu. Nas?l birlikte yürünür güven olmadan? 

Herkes kendi d???nda birinden gelen ?eylere kar?? bir güvensizli?e itilmi? ki konu?malarda kar??l?kl? sözlerin birbiriyle ilintili oldu?u görülmüyor dense çok olmaz san?r?m. Ki?iler devletten gelene kar?? da ku?kulu, ki?ilerden gelene kar?? da. Ama, ne gelirse gelsin. Her ?eye kar??.

Güven olmazsa dostluk olur mu? Dostluk olmazsa ba?lanma olur mu? Ba?lanma olmazsa eylem olur mu? Tarihte örnekleri var; bakal?m tüm devrimlere, eylemlere: hangi temel de?erlere, yöntemlere yaslan?yor? Nuri Pakdil'in "Fethi Gemuhluo?lu'nun Büyük an?s?na" yazd??? 'Ba?lanma' kitab? bir de bu yakla??mla okunmal?. / Ömer Do?ru
Book Title Ba?lanma
Author ANT Stores
Date Published Feb 05, 2019
"Dostluk, kar??l?kl? birbirine bakmak de?il, ayn? yöne birlikte bakmakt?r" der Exupéry. Yapayaln?z dola??yor bu ça??n insan?. Çünkü birlikte yürüyecek kadar güvenmiyor kimse birbirine. ?nsanlar? birbirine sevdirmek gerekiyor öncelikle, bunun için. Resmî ö?reti önce güveni sarst? Türk ulusunda. Böylece eylemsizli?e itti onu. Nas?l birlikte yürünür güven olmadan? 

Herkes kendi d???nda birinden gelen ?eylere kar?? bir güvensizli?e itilmi? ki konu?malarda kar??l?kl? sözlerin birbiriyle ilintili oldu?u görülmüyor dense çok olmaz san?r?m. Ki?iler devletten gelene kar?? da ku?kulu, ki?ilerden gelene kar?? da. Ama, ne gelirse gelsin. Her ?eye kar??.

Güven olmazsa dostluk olur mu? Dostluk olmazsa ba?lanma olur mu? Ba?lanma olmazsa eylem olur mu? Tarihte örnekleri var; bakal?m tüm devrimlere, eylemlere: hangi temel de?erlere, yöntemlere yaslan?yor? Nuri Pakdil'in "Fethi Gemuhluo?lu'nun Büyük an?s?na" yazd??? 'Ba?lanma' kitab? bir de bu yakla??mla okunmal?. / Ömer Do?ru